Actio - Cymeriadu

Cymeriadu yw'r broses lle rydych chi, y dysgwr, yn cymryd rhan person arall ac yn defnyddio symudiad a sgiliau lleisiol i gyfleu cymeriad i'r gynulleidfa. Wrth bortreadu cymeriad rhaid ichi feddwl am y ffordd mae'r cymeriad yn cerdded ac yn siarad, a phersonoliaeth ac oed y cymeriad er mwyn ichi ei gyfleu'n effeithiol ac yn gredadwy. Wrth berfformio fel eich cymeriad mae'n bwysig eich bod yn cynnal y r*ôl drwyddi draw ac yn aros mewn cymeriad o hyd. Yn ogystal â symudiad a llais, mae mynegiant yr wyneb a iaith gorfforol yn elfen bwysig mewn cymeriadu gan eu bod yn dangos gwir deimladau eich cymeriad i'r gynulleidfa.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Cynnal y rôl

· Cadwch mewn cymeriad bob amser. Os bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd, canolbwyntiwch yn llawn fel nad oes dim byd yn tynnu eich sylw. Rheolwch eich hun os ydych yn teimlo fel chwerthin fel nad ydych yn 'corpsio'. Rhaid ichi adweithio yn yr un ffordd ag y byddai'r cymeriad yn adweithio.

· Canolbwyntiwch ar eich cymeriad a sut y byddai'n adweithio i'r sefyllfa. Bydd hyn yn eich helpu i reoli'ch chwerthin. Anwybyddwch beth bynnag sy'n digwydd a daliwch i adweithio fel y byddai eich cymeriad yn adweithio.

2

· Amgylchiadau penodol. (gwybod popeth am eich cymeriad)

· Ymchwiliwch i gefndir eich cymeriad - oed, cyfnod, ac ati.

· Gwnewch ddadansoddiad cymeriad Stanislavsky. Meddyliwch am y canlynol: Beth rydych chi'n ei ddweud amdanoch eich hun yn y sgript? Beth mae eraill yn ei ddweud amdanoch yn y sgript? Pa weithrediadau corfforol sydd gennych?

· Ymchwiliwch i'r math/steil/ stereoteip o gymeriad ydych chi cyn dechrau'ch cymeriadu.

· Rhowch eich hun yn esgidiau eich cymeriad a meddyliwch sut fyddech chi'n gweithredu yn y sefyllfa benodol. Defnyddiwch ymarferiad y Dyn Teisen Sinsir i ganolbwyntio ar yr emosiynau y mae angen i'ch cymeriad eu cyfleu.

· Cofiwch fwriadau eich cymeriad. (Beth mae eich cymeriad ei eisiau erbyn diwedd y darn?)

· Yn eich cynllun gweithredu meddyliwch beth sydd ar eich cymeriad ei eisiau a pham. Bydd hyn yn eich helpu i greu is-destun manylach.

3

· Creu cymeriadau realistig

· Ystyriwch sut i berfformio emosiynau eich cymeriad.

· Graddiwch emosiynau eich cymeriad o un i ddeg. Mae mwy o angerdd i'ch cymeriad po fwyaf emosiynol ydych chi. Wrth ymarfer chwaraewch eich cymeriad ar lefelau gwahanol nes byddwch yn teimlo'ch bod chi wedi cyrraedd y lefel iawn o angerdd.

· Adweithiwch fel y byddai eich cymeriad yn gwneud, a deall pwrpas yr olygfa.

· Gofynnwch ichi'ch hun 'sut fyddwn i'n adweithio yn y sefyllfa honno', ac wedyn ceisiwch roi'ch hun yn esgidiau eich cymeriad a gweld a fyddech chi'n adweithio yn yr un ffordd. Bydd hyn yn eich helpu i gymeriadu'n realistig gan fod gennych bwynt cyfeirio, sef chi.

4

· Adnabod cymeriadau eraill

· Ymchwiliwch y berthynas sydd gan eich cymeriad gydag eraill ar y llwyfan.

· Ymchwiliwch i amgylchiadau penodol pob cymeriad yn eich drama. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall cymhlethdod pob perthynas y mae'n rhaid ichi geisio'i chyfleu.

· Ystyriwch bob amser beth yw is-destun eich cymeriad a'r lleill ar y llwyfan.

· Perfformiwch yr olygfa gyda'r is-destun yn unig. Cadwch eich symudiadau'r un fath ond canolbwyntiwch ar y teimladau o dan y llinellau. Bydd hyn yn eich helpu gyda'ch iaith gorfforol a mynegiant eich wyneb.

5

· Agweddau gweledol eich cymeriad

· Ystyriwch wisg eich cymeriad.

· Ystyriwch eich gwisg a meddyliwch am beth rydych chi eisiau'i gyfathrebu drwyddi. (Cofiwch sicrhau ei bod yn cyd-fynd â steil eich perfformiad.) Dylech ymarfer yn eich gwisg cyn eich perfformiad.

· Ystyriwch sut esgidiau fydd gennych gan y bydd hyn yn effeithio ar y ffordd mae eich cymeriad yn symud ar y llwyfan.

· Dylech ymarfer yn esgidiau eich cymeriad er mwyn sicrhau y gallwch chi gerdded yn iawn ynddynt. Gall mân newidiadau i gerddediad newid y ffordd y caiff eich cymeriad ei weld.