Actio - Cyfathrebu

Cyfathrebu yw penllanw defnyddio'ch holl sgiliau perfformio i gyfleu eich syniadau a'ch bwriadau i'r gynulleidfa. Er enghraifft, os ydych chi'n drist, rhaid ichi allu cyfleu (cyfathrebu) hynny i'r gynulleidfa, ac os ydych chi'n hapus rhaid ichi allu cyfleu hynny hefyd. Wrth berfformio rhaid ichi gyfathrebu hefyd ag aelodau eraill y criw a chael perthynas gref gyda nhw. Mae'n bwysig hefyd eich bod yn ymgysylltu â'ch cynulleidfa wrth berfformio, a bod eich bwriadau wedi'u cyfleu'n eglur - fel na fydd dim amheuaeth ym meddwl y gynulleidfa ynghylch beth roeddech chi'n ceisio'i gyflawni. Dylai cyfathrebu fod yn fwriad cyson a phendant drwy gydol y perfformiad.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Cyfathrebu di-eiriau

· Meddyliwch am elfennau di-eiriau: cyswllt â'r llygaid, iaith gorfforol ac ystumiau. Gall edrychiad cynnil newid naws golygfa'n gyfan gwbl.

· Dylech ymarfer eich darn gan ganolbwyntio ar y cyfathrebu di-eiriau. Wrth orbwysleisio'r elfen yma, byddwch yn canolbwyntio ar gyfleu eich cymeriad i gynulleidfa.

· Dangoswch eich bod yn deall eich cymeriad drwy fod yn sicr beth rydych chi'n ei gyfleu.

· Paratowch eich cymeriadu yn drwyadl drwy ddadansoddiad cymeriad Stanislavsky.

2

· Creu perthynas â'r perfformwyr eraill a'r gynulleidfa

· Cofiwch edrych ar y perfformwyr eraill. Bydd gwneud y cyswllt llygaid iawn yn help i gyfleu'r berthynas sydd gennych â'r cymeriadau eraill ar y llwyfan.

· Wrth siarad â rhywun, gwnewch yn si?r eich bod yn ymwybodol ble maen nhw ar y llwyfan.

· Adweithiwch i'r hyn sy'n digwydd ar y llwyfan.

· Gwnewch yn si?r eich bod yn adweithio yn y ffordd briodol ac yn cyfleu eich adweithiau'n eglur i'r gynulleidfa.

· Gwnewch yn si?r fod y gynulleidfa'n ymgysylltu'n emosiynol â'ch cymeriad. Mae angen iddyn nhw deimlo'r hyn rydych chi'n ei deimlo fel y cymeriad.

· Dylai'r hyn rydych yn ei wneud daro deuddeg a dylai eich perfformiad fod yn gredadwy.

3

· Dangos bwriadau eich cymeriad

· Byddwch yn glir ynghylch beth yw bwriadau eich cymeriad. Bydd hyn yn eich helpu i gymeriadu ac yn helpu'r gynulleidfa i ddeall eich rôl.

· Paratowch eich cymeriadu yn drwyadl. Lluniwch broffil cymeriad a byddwch yn glir ynghylch beth rydych chi eisiau ei gyflawni erbyn diwedd y darn.

4

· Bod yn hyderus ac wedi paratoi

· Byddwch yn hyderus y gallwch gyfleu eich cymeriad yn effeithiol i'r gynulleidfa.

· Gofynnwch i aelodau eraill y criw groesholi eich cymeriad yn y 'gadair goch'. Bydd hyn yn dangos ichi'r meddyliau a'r teimladau mewnol y mae angen ichi eu cyfleu i'r gynulleidfa.

5

· Cylch sylw

· Canolbwyntiwch ar fanylion mân eich cymeriad. Pethau fel ystumiau bychain â'r llaw. Ai person cynnes iawn ydyw - os felly, sut mae dangos hynny?

· Canolbwyntiwch ar ble neu beth rydych eisiau i'ch cynulleidfa ganolbwyntio arno. Dewiswch ran fach o'r sgript a'i thorri'n unedau llai. Ceisiwch greu rhyw gyfathrebiad heb eiriau i bob uned a fydd yn hoelio sylw'r gynulleidfa ar sut mae eich cymeriad yn teimlo ar y pryd.

6

· Symudiad y llygaid

· Caewch eich llygaid yn nag edrych i fyny.

· Weithiau gall cau eich llygaid ddangos yr emosiwn y tu ôl i'r darn.

· Ceisiwch edrych yn hyderus bob amser.

· Mae cyswllt llygaid â'r gynulleidfa yn dangos eich bod yn ymgysylltu â nhw. Ymarferwch o flaen cynulleidfa fach yn gyntaf ac wedyn cynyddwch yn raddol i berfformiad llawn gyda'ch cynulleidfa darged.