Actio - Symud

Mae symud yn allweddol i'ch helpu gyda chymeriadu ac i gynnal diddordeb yn eich perfformiad. Ond gall symud diangen neu ormodol wneud i'ch perfformiad fod yn wan ac yn anghredadwy. Wrth feddwl am eich sgiliau symud ar gyfer eich perfformiad, mae angen ichi ofyn ichi'ch hun, 'sut byddai fy nghymeriad yn symud, ac am ba reswm?' Os nad ydych yn meddwl bod angen i'ch cymeriad symud yna peidiwch; dilynwch eich greddf naturiol, ond sicrhewch bod eich symudiadau'n bwrpasol. Ystyriaeth arall o ran symud yw ystumiau: weithiau byddwn yn defnyddio ystumiau i atgyfnerthu'r hyn rydym yn ei ddweud neu i gyfathrebu heb ddefnyddio geiriau. Ond fel gyda symudiadau, rhaid ichi sicrhau eu bod yn bwrpasol ac yn adlewyrchu eich cymeriad.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Cynllunio'ch symudiadau

· Gwnewch yn si?r fod eich symudiadau'n bwrpasol ac nad ydych chi ddim jest yn 'crwydro' o gwmpas y llwyfan.

· Cynlluniwch ble a pha bryd rydych chi'n symud, a'i ysgrifennu ar bapur.

· Dewch â'ch cymeriad yn fyw drwy symud pwrpasol. Efallai y bydd hyn yn golygu symud mewn ffordd wahanol i'r cymeriadau eraill. Symudwch pan fyddwch yn meddwl y dylech chi, nid symud er mwyn symud.

· Penderfynwch pam mae eich cymeriad yn symud, ac a oes angen symud. Symudwch i bwrpas bob amser. Os nad ydych yn meddwl y byddai eich cymeriad yn symud - yna peidiwch.

2

· Adlewyrchu'r ffordd rydych yn dehongli rôl drwy symudiadau

· Ystyriwch bob amser sut mae eich cymeriad yn symud a'i iaith gorfforol ar y llwyfan.

· Meddyliwch am eich cymeriadu a holwch eich hun sut y byddai'n eistedd, sefyll, cerdded ac ati, a pham. Sylwch sut mae pobl yn cerdded ac yn symud ac edrychwch ar ba ffactorau sy'n effeithio ar y modd y maen nhw'n symud.

· Sicrhewch nad ydych chi byth yn gorwneud eich symudiad gan y bydd hynny'n tynnu oddi wrth eich perfformiad.

· Sicrhewch bod symudiadau'n naturiol ac yn gyson â'ch cymeriad. Ymarferwch o flaen drych i gael gweld a yw eich corff yn cyfleu eich cymeriad i'r gynulleidfa.

3

· Defnyddio symudiadau sy'n teimlo'n naturiol i'ch cymeriad ac yn addas i'r darn

· Sicrhewch fod pob symudiad yn ymddangos yn bwrpasol, nid yn lletchwith.

· Cadwch eich symudiadau'n gynnil iawn a phob tro yr ailchwaraewch yr olygfa gwnewch nhw'n fwy, nes eich bod yn teimlo'n gyfforddus. Os nad yw symudiad yn teimlo'n iawn rhowch gynnig ar symud mewn ffordd arall. Cerddwch yn wahanol. Eisteddwch yn hytrach na sefyll. Efallai nad oes angen symud o gwbl.

· Tynnwch lun y set ar ddalen o bapur a phlotiwch eich taith ar draws y gofod. O'r ymarferiad hwn byddwch yn gallu gweld: - 1. Ydych chi'n defnyddio'r gofod i gyd? 2. Ydych chi'n symud gormod?

· Gwnewch yn si?r fod gan bob symudiad bwrpas gan fod symudiadau arddullaidd mewn perfformiad naturiolaidd yn gallu tynnu sylw.

· Canolbwyntiwch ar sicrhau bod eich symudiadau'n cyfathrebu'ch amcanion. Penderfynwch o'r cychwyn cyntaf ym mha arddull y dylech berfformio a sicrhewch bod eich symudiadau'n adlewyrchu hynny.

4

· Ystyried sut y gallai symudiad pobl eraill effeithio ar eich symudiad chi

· Gwnewch yn si?r fod modd gweld pawb o hyd. O fod yn y lle anghywir, gallech effeithio ar symudiad y cymeriadau eraill.

· Cynlluniwch yn fanwl lle byddwch chi ar bob pwynt yn y sgript. Gwnewch yn si?r eich bod yn gwybod ble y dylech fod ar y llwyfan fel na fyddwch yn sefyll ar ffordd cymeriadau eraill sy'n symud.

· Ystyriwch beidio â pherfformio 'i fyny'r llwyfan' (tua'r cefn).

· Lleolwch eich hun i wynebu i lawr y llwyfan (tua'r blaen) pan fyddwch yn siarad â chymeriad arall.