Actio - Fideo a Gwerthusiad

Dyma farn athro am y perfformiad, sylwch yn arbennig ar y defnydd o eirfa, ac fel mae'r brawddegau yn adeiladau tuag at werthusiad teg ac adeiladol. Ceisiwch chi ddefnyddio patrwm tebyg wrth werthuso'ch perfformiad.

Mae'r perfformiad ar y cyfan yn un da iawn. Gweler bod y ddau gymeriad yn rhai cryf gydag agweddau comig. Bydd yn rhaid i'r actorion ddefnyddio iaith gorfforol gref er mwyn cyfleu hyn i'r gynulleidfa.

Mae'r bachgen yn siarad yn aml â'r gynulleidfa ac mae'r sgìl yma yn anodd. Rhaid iddo gyfleu ei fod yn bryderus iawn fod pobl yn meddwl fod mewn perthynas gyda Maudie. Mae'n defnyddio ei lygaid er mwyn helpu gyda chomedi'r olygfa gan edrych ar y gynulleidfa a'u defnyddio nhw i gael cymeriad arall yn yr olygfa. Yn aml, byddai'n edrych ar rywun yn y gynulleidfa ac yn ceisio dal ei lygaid er mwyn gwneud i'r actor arall ymateb iddo mewn ffordd negyddol. Pan mae'r bachgen yn syrthio ar y llawr mae'n ei wneud mewn ffordd sy'n dangos ei fod yn llawn embaras ac mae'n edrych i weld a yw'r gynulleidfa wedi ei weld. Gan gerdded ar ei benliniau i nôl y bag, mae'n cuddio'r ffaith oddi wrth y ferch ac yn gwneud iddi feddwl ei fod yn gofyn am faddeuant. Mae'n defnyddio ei wyneb yn dda yn y rhan hon, yn enwedig pan mae'n gyfleu y poen yn ei gefn. Gallwch weld trwy ei wyneb ei fod mewn poen ond mae dal yn edrych ar y gynulleidfa i weld a ydyn nhw'n edrych arno. Pan mae'r ferch yn rhedeg ato i'w help eto mae e'n dal i aros mewn cymeriad ac yn esgus bod mewn poen. Mae'r llinell olaf yn cyfleu pa mor gyfrwys yw e eto wrth iddo actio rhan gyntaf y llinell ac wedyn siarad â'r gynulleidfa eto.

Mae llais yn ferch yn dangos goslef uchel sydd yn ychwanegu at gomedi'r rôl. Trwy gadw ei llais yn uchel mae'n creu tensiwn yn yr olygfa ac yn ychwanegu at uchafbwynt y olygfa pan mae y bachgen yn syrthio ar y llawr. Mae'r cymeriadu'n wych gan ei bod yn credu yn eu perthynas. Mae hi'n gwisgo esgidiau uchel sydd yn gwneud i'w chorff edrych yn anghyfforddus ar y llwyfan a mae ei cherddediad yn gomig, sy'n ychwanegu at deimlad dros ben llestri yr olygfa. Mae defnydd y ferch o'i hwyneb yn helpu gyda is-destun yr olygfa ei bod eisiau i Moth ei charu hi a hi yn unig. Gwelwn ddefnydd celfydd iawn o'r sgil o gyfathrebu, nid yn unig â'r actor arall ond hefyd â'r gynulleidfa. Mae hi'n troi'r wal ffug rhwng y gynulleidfa ar llwyfan pan mae Moth yn syrthio gan chwerthin gyda'r gynulleidfa.

Ar y cyfan mae'r perfformiad yn un llwyddiannus sydd yn dangos cymeriadu cywrain ac amseru da er mwyn creu'r comedi. Efallai bod ambell linell yn cael ei cholli o achos y comedi ond mae'r ddau'n cymeriadu yn effeithiol ac yn cadw momentwm yr olygfa i fynd.