Sgiliau Syrcas - Props Cydbwysedd

Gyda phrops cydbwysedd bydd gofyn cydbwyso eich corff cyfan ar y prop.

Mae sawl gwahanol math o stilt, rhai ohonyn nhw'n addas ar gyfer symudiadau acrobatig athletig a rhedeg eithafol, fel y naid pro (pro jump), a stiltiau cangar?.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

Ymddaliad ar gyfer pob prop cydbwysedd

Cadwch eich cefn yn syth

- Cadwch eich cefn yn unionsyth a'ch ysgwyddau wedi ymlacio i lawr a'ch cyhyrau craidd yn gweithio i gadw'r cefn yn gryf.

- Dychmygwch ddarn o linyn yn eich tynnu i fyny o'ch corun! Mi wnaiff hynny helpu'ch ymddaliad.

Edrychwch ymlaen

- Edrychwch ymlaen bob amser, nid i lawr ar eich traed.

Cadwch eich pengliniau'n 'feddal'

- Dylai eich pengliniau fod o dan eich cluniau, a dylai'ch traed fod yn syth ac o dan eich pengliniau. Dylai eich pengliniau fod wedi plygu fymryn fel eich bod yn gallu derbyn unrhyw ardrawiad heb gael anaf.

2

Stiltiau

Diogelwch Gyntaf!

Gwisgwch arfwisg

- Mae'n holl bwysig fod gennych warchodwyr arddwrn a phadiau pen-glin sy'n ffitio'n iawn. Pan syrthiwch, bydd y rhain yn eich arbed rhag anafu'ch hun.

Caewch y strapiau/byclau

- Gwnewch yn si?r fod y stiltiau cywir gennych ar gyfer eich maint a'ch pwysau. Hefyd gwnewch yn si?r fod pob strap a bwcl wedi'u gosod yn dynn ar eich traed a'ch coesau.

Dysgwch sut mae cwympo'n gywir a defnyddiwch bob cymorth

- Mae dysgu syrthio'n iawn yn holl bwysig. Rhaid ichi ymarfer hyn pan ddechreuwch.

- Pan syrthiwch rhaid ichi gwympo ymlaen ar eich gliniau a sicrhau bob amser eich bod yn syrthio ymlaen ac nid yn ôl.

- Wrth ddechrau dysgu cerdded ar stiltiau, gwnewch yn si?r fod gennych oedolyn cryf i'ch helpu gyda'ch cydbwysedd a chwympiadau.

3

Safle'r corff

Codwch eich pengliniau

- Wrth gerdded, mae'n bwysig codi'r pengliniau'n uchel (plygu i ongl 90 gradd)

Cadwch eich traed yn syth!!

- Mae'n bwysig iawn cadw'r traed yn syth (cyflin) wrth gerdded ar stiltiau neu gallai'r stiltiau fwrw yn erbyn ei gilydd a pheri ichi syrthio neu wneud niwed i'r stiltiau.

4

Cyfuno sgiliau (defnyddio sgiliau llawdrin ar raddfa fach gyda phrops cydbwysedd)

Codwch eich lefel sgiliau llawdrin

- Rhaid i lefel eich sgìl gyda'ch prop llawdrin fod yn dda iawn cyn ichi geisio'i ddefnyddio ar y cyd â phrop cydbwysedd, er enghraifft jyglo rhaeadr 3 pêl yn hollol gadarn.

Codwch eich lefel sgiliau â phrop cydbwysedd

- Rhaid ichi allu cadw'ch cydbwysedd ar eich prop (yn llonydd ar feic un olwyn) cyn rhoi cynnig ar sgìl llawdrin ar yr un pryd.

Defnyddiwch bob cymorth

- Bydd angen cymorth gan athro/athrawes pan ddechreuwch gyfuno sgiliau. Bydd yn gallu eich helpu os collwch gydbwysedd neu os gollyngwch eich prop llawdrin.

5

Rola Bola

Cychwyn arni

Defnyddiwch fat Diogelwch

- Mae'n bwysig cael mat campfa dan y Rola-bola wrth ddysgu er mwyn osgoi cael anaf.

Defnyddiwch bob cymorth

- Rhaid cael oedolyn cryf i afael amdano wrth ddysgu er mwyn osgoi syrthio'n rhy aml.

Gwiriwch safle'r traed

- Rhowch eich troed gyntaf ar y pen o'r bwrdd sy'n cyffwrdd y llawr. Pan fydd y ddwy droed ar y bwrdd dylent fod bellter cyfartal oddi wrth ddau ben y bwrdd a phwyntio'n syth ymlaen.

6

Cydbwyso Sylfaenol

Cydbwyswch yn iawn

- Unwaith y mae eich traed yn y safle cywir, mae angen trosglwyddo'ch pwysau i'r droed uchaf. Wedi dechrau cadw cydbwysedd cofiwch blygu'ch pengliniau a cheisio cadw rhan uchaf eich corff yn llonydd.

Sythwch y bwrdd!

- Dylai'r bwrdd wastad fod yn gyflin â'r tiwb. Os yw'r bwrdd yn troi o amgylch, camwch oddi arno, sythu'r bwrdd a'r tiwb, a dechrau eto.

7

Cerdded y Tiwb

Gwellwch eich techneg

- Rhowch belen eich troed dde ar y tiwb, a rholio'r tiwb ymlaen nes cyrraedd eich sawdl, wedyn rhowch belen y droed chwith ar y tiwb, fel bod eich pwysau bellach yn gyfan gwbl ar y tiwb. Wrth i'r droed chwith symud ymlaen bydd angen codi'r droed dde a gosod pelen y droed dde'n ôl ar y tiwb i barhau i rolio. Daliwch i symud fel hyn. Gydag ymarfer byddwch yn cerdded cyn bo hir.

Ewch tuag yn ôl!

- Rhowch gynnig ar yr un tric ond tuag yn ôl! Defnyddiwch yr un dechneg ond dechreuwch gyda'ch sawdl a rholio i belen eich troed.

8

Beic un olwyn

Cychwyn Arni

Addaswch uchder y beic un olwyn

- Os yw sedd y beic un olwyn yn rhy isel neu'n rhy uchel bydd yn anoddach ei reidio. Dylai'r sedd fod yn lefel â'ch clun.

Gwiriwch safle'r pedal

- Rhowch eich troed gryfaf ar y pedal yn gyntaf a gwnewch yn si?r fod y pedal ar waelod yr olwyn, nid ar ei brig.

Cadwch linell fertigol o ganol yr olwyn at gorun y pen

- Cadwch eich cefn yn syth, gan symud eich cluniau ymlaen neu'n ôl os oes angen er mwyn creu llinell syth.

9

Reidio

Osgowch ddal y sedd â'ch llaw

- Ceisiwch beidio dal y sedd â'ch dwylo; gwasgwch eich coesau yn erbyn y sedd i'w dal yn ei lle ac wedyn defnyddiwch eich breichiau i gadw cydbwysedd.

Gwnewch yn si?r nad ydych chi'n mynd yn rhy araf

- Ceisiwch beidio pedalu'n araf; bydd hyn yn ei gwneud yn anoddach reidio. Bydd ychydig mwy o gyflymder yn hwyluso cadw cydbwysedd.

Ceisiwch reidio i fan agored

- Dechreuwch reidio wrth wal neu reilen; wedyn gollyngwch weithiau, a'i defnyddio dim ond pan fydd angen.

10

Sefyllian

Symudwch y pedalau

- Mae angen i'r pedalau fod yn wastad â'r droed arweiniol yn y blaen, wedyn gwnewch hanner cylch am yn ôl fel bod y droed flaen yn wastad eto. Daliwch i newid am yn ôl ac ymlaen. Defnyddiwch wal i'ch helpu i gadw cydbwysedd.

Arweiniwch â'r ddwy droed

- Dysgwch sefyllian â'r ddwy droed yn arwain ar wahanol adegau.

Rhowch eich breichiau yn y safle cywir

- Daliwch eich breichiau allan i'r ochr, wedi'u plygu ychydig, i'ch helpu i gadw cydbwysedd.