Sgiliau Syrcas - Sgiliau Llawdrin â’r Corff Cyfan

A symud ymlaen at brops llawdrin mwy, bydd y rhain yn golygu defnyddio a symud mwy o'r corff. Yn y categori hwn byddwn yn edrych ar:

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

Safle'r corff

Mae hyn yn bwysig wrth drin pethau. Mae'n hawdd ymgolli yn yr hyn rydych yn ei wneud ac anghofio am eich ymddaliad. Gall hyn arwain at fwy o boenau nag sydd angen.

Sefwch â'r cefn yn syth

- Gwnewch yn si?r fod rhywun yn gwylio'ch ymddaliad, neu edrychwch mewn drych.

Cadwch eich traed ar wahân led y cluniau

- Sefydlwch ble mae'ch traed wedi'u gosod cyn dechrau ymarfer eich sgìl.

Edrychwch ymlaen

- Ceisiwch beidio syllu ar eich traed nac unlle arall. Weithiau bydd angen edrych ar yr eitem rydych yn ei thrin wrth ddysgu triciau neu wneud symudiadau anodd.

2

Llath

Ffigur Wyth

Dyma sylfaen y rhan fwyaf o driciau troelli llath ac mae'n faen adeiladu cyntaf pwysig iawn i'w ddysgu.

Defnyddiwch y tric hwn

- Daliwch y llath yn fertigol yn eich llaw gryfaf, yn llac rhwng eich bawd a'ch bys cyntaf.

- Pen uchaf y llath fydd y pen blaen.

- Gan ddechrau â'r llath wrth ochr eich corff dewch â'r pen blaen i lawr ac ar draws blaen eich corff at eich troed gyferbyn (e.e. llaw dde > troed chwith).

- Wedyn dewch â'r pen blaen i fyny mewn hanner cylch heibio ochr eich corff at eich ysgwydd gyferbyn.

- Nawr dewch â'r pen blaen yn ôl i lawr ac ar draws blaen eich corff at y droed arall, wedyn i fyny ochr eich corff mewn hanner cylch yn ôl i'r safle cychwynnol.

- Dylai'r patrwm hwn greu ffigur wyth o'ch cwmpas. Wedyn dechreuwch eto.

Osgowch fynd yn glymau!

- Os byddwch chi'n drysu neu os bydd y llath yn mynd yn glymau - na phoener! Dechreuwch eto o'r dechrau.

Gwnewch digon o ymarfer

- Fel gyda holl sgiliau'r syrcas, ymarfer yw'r allwedd! Gyda llawer o ymarfer daw'r patrwm yma'n llyfn iawn. Hefyd, cofiwch ymarfer lawn cymaint â'r llaw wannaf.

3

Troelli gwastad

Yn y tric hwn rydych yn troelli'r llath o'ch blaen, gan ei throsglwyddo o law i law'n gyson

Defnyddiwch y tric hwn

- Daliwch y llath â'r ddwy law allan yn llorweddol o'ch blaen gyda'ch cledrau'n wynebu i lawr a'ch bodiau gyda'i gilydd. Dyma'r safle dechrau.

- Gollyngwch â'ch llaw chwith a throi eich llaw dde hanner tro gyda'r cloc fel bod eich cledr yn wynebu i fyny.

- Croeswch eich llaw chwith dros ben y llaw dde a chydio yn y llath. Dylai'ch breichiau bellach fod wedi'u croesi â'ch bodiau ynghyd a'ch ddau gledr yn wynebu i fyny.

- Gollyngwch y llath â'r llaw dde a gwnewch hanner tro gyda'r cloc â'r llaw chwith. Nawr rhowch y llaw dde'n ôl ar y llath yn y safle dechrau.

- Gwnewch yr un peth eto.

Dechreuwch yn araf!

- Gall y symudiad yma eich drysu i ddechrau ond fe ddaw'n fwy llyfn a chyflym wrth ymarfer. Cynyddwch y cyflymder a'r rheolaeth yn raddol.

Amrywiwch y dechneg

- Dylech ddysgu gwneud y symudiad hwn yn wrth-glocwedd hefyd a gellir ei wneud uwch eich pen yn y Plân Nenfwd. Arbrofwch hefyd i weld ble arall o gwmpas eich corff y gallwch ei wneud.

4

Amrywiadau pellach

Gwnewch y ffigur wyth mewn planau mur

- Pan ddysgoch y ffigur wyth gyntaf dylsai fod yn y Planau Olwyn. Nawr gallwch roi cynnig arni yn y Planau Mur. Mae'r dechneg yr un fath ond eich bod yn anfon y llath i gyfeiriad ychydig yn wahanol.

- Dechreuwch â'ch braich allan i ochr eich corff. Pan ddechreuwch y cylch cyntaf dewch â'r llath o'ch blaen yn lle wrth eich ochr.

- Am yr ail gylch dewch â'r llath y tu ôl ichi yn lle wrth eich ochr.

- Dylai'r patrwm fod yn union yr un fath ond bod y llath yn symud o'ch blaen a'r tu ôl ichi yn hytrach nag ar y ddwy ochr.

Defnyddiwch droadau corff sylfaenol

- Nawr dylech allu cyfnewid rhwng gwneud y Ffigur Wyth yn y Planau Olwyn a Mur yn syml drwy droi eich corff 90 gradd i un ochr. Bydd pa ffordd a drowch yn dibynnu ar ba law rydych yn troelli â hi. Chwaraewch o gwmpas â'r amrywiadau hyn.

Cysylltwch y symudiadau

- Nawr dylech allu cysylltu'r Ffigur Wyth a Throelli Gwastad. Dechreuwch gyda'r Ffigur Wyth yn y Plân Mur. Wrth i'r llath ddod ar draws blaen eich corff dylech allu rhoi'ch llaw arall ar y llath i ddod i safle cychwynnol y tric Troelli Gwastad. Ymarferwch hyn i'w gael yn fwy ystwyth. Ewch i wefannau fel YouTube neu wefannau eraill sy'n rhannu fideos i weld arddangosiadau triciau eraill.

5

Cylchyn Hwla

Cychwyn arni!

Gwiriwch eich safle dechrau

- Gosodwch y cylchyn ychydig yn uwch na'r cluniau, gan wasgu'r dwylo i mewn i'ch cefn.

Cylchdrowch

- Gwthiwch y cylchyn o gwmpas eich cluniau gan wneud symudiad cylchol â'ch cluniau i roi momentwm i'r cylchyn.

Dysgwch wrth i'r cylchyn gwympo

- Peidiwch â phoeni wrth i'r cylchyn gwympo, bydd hyn yn digwydd yn aml wrth ichi ddysgu. Daliwch ati i ymarfer.

6

Am yn ôl

Dychwelwch i'r safle dechrau

- Dechreuwch yr un fath ag a wnaethoch gyda'r dechneg sylfaenol ond trowch y cylchyn i'r cyfeiriad arall.

Cysylltu cylchdroi clocwedd a gwrthglocwedd

- Gydag ymarfer gallwch newid o un cyfeiriad i'r llall yn syml drwy ddal y cylchyn ger eich cefn a'i wthio'n ôl y ffordd arall.

Cadwch bopeth yn esmwyth!!

- Daliwch i ymarfer y newid cyfeiriad nes y daw'n hawdd ac yn llyfn.

7

Cylchdroi â llaw

Gwiriwch leoliad eich braich

Daliwch eich braich allan o ochr y corff ar ongl o 90 gradd.

Gwiriwch leoliad y cylchyn

- Dylai cledr y llaw wynebu ymlaen a dylid gafael yn y cylchyn rhwng eich bawd a'ch bys cyntaf.

Cylchdrowch

- Troellwch y cylchyn tuag ymlaen gan ofalu ei gadw rhwng y bys cyntaf a'r fawd er mwyn rheolaeth. Wedyn rhowch gynnig arni tuag yn ôl. A rhowch gynnig â'ch llaw arall hefyd.

8

Diablo

Cychwyn arni

Cadwch un ffon yn llonydd a'r llall yn symud i droelli'r Diablo

- Cadwch eich llaw wan yn llonydd a'ch llaw gryfaf i symud i fyny ac i lawr i wneud i'r Diablo droelli un ffordd.

Cadwch y ffyn ar yr un uchder

- Gwnewch yn si?r bod y ffyn yn lefel ac yn gyfochrog.

Cadwch bant ôl y Diablo yn baralel â'ch corff

- Gwnewch yn si?r fod pant ôl y Diablo yn gyflin â blaen eich corff. Os bydd y Diablo'n dirdroi bydd angen i chi droi eich corff er mwyn cadw'n baralel.

9

Triciau

Gwnewch bob tric gyda Diablo cyflym

- Rhaid i'r Diablo fod yn troelli'n gyflym iawn cyn ichi geisio gwneud tric.

Sicrhewch fod gennych ddigon o le i wneud eich tric.

- Wrth roi cynnig ar dric sydd angen digonedd o le gwnewch yn si?r nad oes neb yn agos atoch. Peidiwch â cheisio gwneud tric sydd angen digonedd o le mewn man sy'n llawn o bobl.

Taflwch eich Diablo'n gywir.

- Taflwch y Diablo i'r awyr drwy dynnu'r ffyn i ffwrdd oddi wrth ei gilydd, gan gadw'r llinyn yn dynn. Gwyliwch y Diablo'n dod i lawr wedyn ei ddal â'r llinyn yn dal yn dynn a'r ffyn wedi'u tynnu i ffwrdd oddi wrth ei gilydd.

10

Cadw'r Diablo i droelli ar ôl tric

Cadwch y Diablo i droelli.

- Wedi ichi orffen y tric, cadwch y Diablo i droelli.

Datglymwch y llinyn

- Os yw'r llinyn wedi clymu ar ôl y tric stopiwch a'i ddatglymu'n syth.

Gwnewch yn si?r fod y Diablo'n troelli i'r cyfeiriad cywir

- Os yw'r Diablo yn troelli i'r cyfeiriad gwahanol i'r hyn yr oedd cyn y tric cerddwch o gwmpas i ochr arall y Diablo i'w gadw i droelli yr un fath ag yr oedd cyn y tric.