Sgiliau Syrcas - Sgiliau ar y Llawr

Dyma rai sgiliau syrcas i ddechreuwyr ar y llawr:

Troelli platiau: (ffon blastig/bren a phlât plastig/alwminiwm)
Wrth ddechrau, y cam cyntaf yw cael y plât i droelli ar ben pigfain y ffon. Unwaith y byddwch wedi meistroli'r troelli sylfaenol, gallwch ddechrau rhoi cynnig ar driciau mwy cymhleth, gan ddefnyddio'r plât a'ch corff, mwy nag un plât ar gyfer triciau cyfamserol, neu, wedi meistroli'r grefft gallwch ddechrau defnyddio platiau alwminiwm neu hyd yn oed rai tsieina! Am resymau amlwg mae bob amser yn well dechrau gyda rhai plastig!

Rhubanau: (stribedi hir o ddefnydd ar ffyn). Gellir defnyddio'r rhain i greu patrymau a chylchoedd amrywiol yn yr awyr ac o gwmpas y corff.

Blychau sigâr: Blychau hirsgwar gwag lliwgar y gellir eu defnyddio ar gyfer jyglo ac ar gyfer campau cydbwysedd. Mae'r rhain i gyd yn sgiliau sylfaenol y byddai'n dda eu dysgu cyn mynd ymlaen at y props mwy.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

Troelli platiau

Dechrau'r troelli

Daliwch y ffon yn gywir

- Lapiwch eich llaw am waelod y ffon, a dal y ffon yn fertigol.

Troellwch y plât yn gywir

- Gosodwch y plât wysg ei ochr ar big y ffon, fel ei fod yn gorffwys ar ben y ffon. Dylai'r ffon ddal y plât drwy ei gosod yn y rhigol ar waelod y plât.

- Nawr mae angen ichi ddechrau gwneud cylchoedd bach gyda phen y ffon. Dechreuwch yn araf ac wrth i'r plât ddechrau gwastatáu dechreuwch gyflymu nes bod y plât yn aros bron yn wastad.

- Nawr mae angen stopio'r ffon droi a gwneud iddi sefyll yn hollol llonydd. Bydd y symudiad stopio'n gwneud i ganol y plât droelli ar ben y ffon. Os nad yw'n gweithio ewch drwy'r broses eto o'r dechrau.

2

Neidio'r plât

Defnyddiwch dechneg tric

- Unwaith y byddwch wedi meistroli troelli'r plât, gallwch ddechrau gyda'r tric hwn. Gwthiwch y plât i fyny i'r awyr drwy wthio'r ffon i fyny a'i thynnu'n ôl i lawr yn sydyn.

- Nawr rhaid ichi geisio dal y plât eto drwy gael canol y plât i lanio ar big y ffon eto. Wrth ymarfer fe ddewch i allu gwneud hyn a'r plât yn dal i droelli.

Amrywiwch y dechneg - Daliad troelli'r ffon 180 gradd

- Defnyddiwch yr un dechneg ag o'r blaen ond y tro yma, cyn taflu'r plât, trowch eich llaw â'i phen i waered (y bawd yn pwyntio i lawr).

- Wrth daflu'r plât i fyny, troellwch eich llaw a'r ffon 180 gradd a dal y plât ar ben arall y ffon!

- Wedyn gwnewch yr un peth eto a throi'ch llaw'n ôl y ffordd arall.

Gwnewch ddaliad dwy ffon

- Eto, defnyddiwch yr un dechneg ag o'r blaen ond y tro yma bydd gennych ffon arall yn y llaw arall. Daliwch y plât ar y ffon arall.

- Gallwch ychwanegu amrywiadau at hyn drwy daflu a dal mewn gwahanol safleoedd o gwmpas eich corff!

3

Defnyddio'ch corff

Symudwch y plât o dan eich coes

- Codwch eich coes, a phasio'r ffon â'r plât yn troelli arni o un llaw i'r llall o dan eich coes. Cadwch y plât yn glir oddi wrth eich coes er mwyn peidio â'i fwrw oddi ar y ffon.

Symudwch y plât y tu ôl i'ch cefn

- Eto pasiwch y ffon o'r naill law i'r llall, ond o gwmpas eich cefn y tro yma. Cadwch y plât ymhell oddi wrth eich corff er mwyn peidio â'i fwrw i lawr.

Cydbwyswch

- Gallwch ddysgu cydbwyso pen y ffon ar wahanol rannau o'ch corff tra bo'r plât yn troelli arni. Dechreuwch gyda chledr eich llaw, wedyn gallwch roi cynnig ar rannau eraill fel eich troed, penelin neu hyd yn oed eich talcen!

4

Mwy nag un

Troellwch fwy nag un plât

- Mae modd dechrau troelli mwy nag un plât ar y tro. Dysgwch droelli plât gyda'r llaw wannaf.

- Wedi meistroli hyn, daliwch ffon a phlât yn y ddwy law yn barod i'w troelli.

- Dechreuwch droelli â'ch llaw wannaf yn gyntaf ac wedyn eich llaw gryfaf.

- Nawr mae gennych ddau blât sy'n troelli. Beth am geisio gweld a fedrwch chi gychwyn y ddau i droelli ar yr un pryd!

Troellwch fwy o blatiau

- Nawr gallwch geisio troelli llawer o blatiau ar unwaith. Dechreuwch gyda dau fel o'r blaen ac wedyn ceisiwch roi dau yn un llaw a chychwyn trydydd plât.

- Gallwch un ai roi'r trydydd plât yn y llaw arall hefyd neu ganfod rhan arall o'ch corff i'w gydbwyso arni.

- Gyda llawer iawn o ymarfer mae'n bosib cael llawer o blatiau'n cyd-droelli!

Amrywiwch eich triciau

- Nawr gallwch geisio creu eich triciau a'ch cyfuniadau eich hun. Mae triciau fel cael dau blât i neidio ar yr un pryd neu gydbwyso mwy nag un ar wahanol rannau o'r corff ar unwaith yn gallu bod yn heriol.

5

Rhubanau

Patrymau sylfaenol

Crëwch gylchoedd

- Yn syml iawn, tynnwch lun cylch gyda'r handlen ac fe wnaiff y rhuban ddilyn. Gallwch amrywio'r cyflymder wrth symud yr handlen yn gynt neu'n arafach.

Gwnewch batrwm neidr

- Gwneir y patrwm hwn drwy symud yr handlen o'r chwith i'r dde'n barhaus.

- Mae cerdded tuag yn ôl yn helpu hefyd.

- Dylai'r rhuban wneud patrwm sy'n debyg i neidr yn symud.

Gwnewch ffigur wyth bach

- Gwnewch batrwm ffigur wyth â'r handlen ac fe wnaiff y rhuban ddilyn.

6

Patrymau mwy

Gwnewch ffigur wyth o amgylch y corff

- Mae'r patrwm yma'n debyg i'r ffigur wyth bach ond yn mynd o amgylch y corff.

- Gwneir hyn drwy ffurfio cylchoedd mawr ar y naill ochr a'r llall i'r corff yn barhaus.

Symudwch y rhubanau o amgylch y corff

- Gallwch greu cylchoedd cyfan o gwmpas eich corff drwy sefyll yn syth a llunio cylchoedd mawr uwch eich pen.

- Cadwch yr handlenni i symud yn eithaf cyflym neu bydd y rhuban yn tueddu i gael ei ddal ar eich corff.

Defnyddiwch symudiad y corff

- Ceir gwelliant dramatig yng ngolwg eich rhubanau os symudwch eich corff wrth wneud.

- Gallwch un ai gerdded o gwmpas, neidio neu droelli wrth chwyrlïo'r rhuban.

7

Amrywiadau eraill

Trosglwyddwch y ffon o law i law

- Wrth chwyrlïo'r rhuban gallwch drosglwyddo'r handlen o law i law drwy ei phasio drosodd.

- Gydag ymarfer gallwch wneud hyn yn llyfn heb dorri ar lif y rhuban wrth iddo chwyrlïo.

Defnyddiwch amrywiadau llaw i law

- Gan ddefnyddio'r un dechneg â'r uchod gellir pasio'r rhuban o amgylch y cefn neu drwy'r coesau hefyd wrth ddal i chwyrlïo.

- Arbrofwch i weld pa ffyrdd gwahanol o newid dwylo y gallwch chi feddwl amdanynt.

Defnyddiwch rubanau mewn gymnasteg

- Defnyddir rhuban yn aml wrth berfformio Gymnasteg. Cyn ymgeisio unrhyw beth fel hyn mae'n bwysig eich bod wedi'ch hyfforddi'n iawn mewn symudiadau Gymnasteg. Gofynnwch i'ch athro/athrawes am help neu gyngor ynghylch ble y gallwch ddysgu'r sgiliau hyn.

8

Blychau sigâr

Safle'r corff

Gwiriwch uchder y dwylo

- Y ddau benelin wedi plygu fymryn, a'ch dwylo fymryn yn is na'ch brest.

Rhowch eich dwylo ar y blychau sigâr

- Dylid gosod eich dwylo ar ben y blychau sigâr yn y canol.

Gosodwch eich traed a'ch cefn yn gywir

- Daliwch eich cefn yn syth.

Dylai'ch traed fod led eich ysgwyddau ar led.

9

Cychwyn arni

Gosodwch y blychau

- Dodwch 3 blwch sigâr mewn rhes ar eu hochr.

Daliwch y blychau sigâr ar y llawr.

- Rhowch eich dwylo ar du allan y ddau flwch sigâr allanol.

Daliwch y tri blwch sigâr yn yr awyr.

- Gwthiwch y ddau flwch sigâr ar y tu allan fel na wnaiff y blwch canol gwympo.

10

Ambell dric

Gwnewch chwarter tro.

- Codwch y blychau sigâr, wedyn dewch ag un o'r blychau allanol i ffwrdd oddi wrth ganol eich corff yn gyflym a'i droi chwarter tro cyn pinio'n ôl ar y blwch sigâr canol

Gwnewch hanner tro.

- Gwnewch yr un dechneg â'r chwarter tro ond gyda hanner tro

Troellwch y blwch canol

- Defnyddiwch y blychau allanol i droelli'r blwch canol

- Taflwch y blwch canol gan wthio ag un llaw yn fwy na'r llall a gadewch i'r blwch canol droi 180 gradd

- Piniwch y blychau sigâr canol i mewn rhwng y ddau flwch sigâr allanol