Sgiliau Syrcas - Llawdrin ar Raddfa Fach

Mae a wnelo hyn â thrin amryfal bethau bach, yn aml fwy nag un ar y tro. Yn y categori hwn rydym wedi rhoi sgiliau fymryn yn uwch, fel:

Ffyn diafol/Ffyn lwna/ffyn blodyn: tair ffon yw'r prop yma, dau ohonyn nhw yn y dwylo (ffyn llaw) ac un sy'n fwy ac yn drymach (diafol/lwna/blodyn) a gaiff ei thrin i wneud triciau gan ddefnyddio'r ddwy ffon law.

Poi: Creu patrymau siglo â dwy eitem drom ar raff neu gadwyn. Adeiledir triciau i fyny o gylchoedd syml i batrymau gwead a blodau cymhleth, lle mae'n rhaid i'r llaw dde a'r chwith wneud gwahanol bethau.

Jyglo: y grefft o gadw tri pheth neu fwy i symud drwy'r awyr ar yr un pryd.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

Jyglo

Rhaeadru tair pêl

Penderfynwch pa law i daflu'r bêl gyntaf ohoni

- Dechreuwch o'r llaw a ddefnyddiwch yn naturiol i ysgrifennu neu arwain.

- Wedyn ymarferwch daflu'r bêl gyntaf o'r llaw sy'n cynnwys dwy bêl.

- Dechreuwch o law wahanol bob tro.

Gwellwch y ffordd rydych yn pasio'r bêl

- Gwnewch yn si?r eich bod bob amser yn taflu'r peli i fyny a throsodd i'r llaw arall, nid dim ond eu pasio.

Taflwch ar uchderau gwahanol

Taflwch y peli o'r ddwy law ychydig yn uwch na lefel y llygaid.

2

Safle'r corff

Gwiriwch y bwlch rhwng y ddwy law

- Dylai'ch dwylo fod led ysgwyddau ar wahân.

Gwnewch yn si?r fod pellter eich dwylo oddi wrth eich corff yn gywir

- Dylai'ch dau benelin fod ar ongl 90 gradd wrth ochr eich cluniau.

Cadwch eich cefn a safle'r traed yn gyson

- Cadwch eich cefn yn syth a'ch traed fymryn fwy na lled ysgwyddau ar wahân.

3

Pastynau

Taflwch un pastwn

- Taflwch y pastwn gan ddefnyddio'ch elin i'w daflu.

- Peidiwch â thaflu'r pastwn gyda'ch arddwrn yn unig.

Daliwch ddau bastwn mewn un llaw

- Daliwch un pastwn yn eich bys canol, bys y fodrwy a'r bys bach.

- Dylai'ch mynegfys fod gyferbyn â'r tri bys hynny ar ochr arall y goes nesaf at eich bawd.

- Rhowch yr ail bastwn rhwng eich bawd a'ch mynegfys fel ei fod yn gorffwys ar yr orffwysfa ar goes y pastwn cyntaf.

Defnyddiwch dri phastwn

- Troellwch y pastynau ar yr un cyflymder ac uchder o'r ddwy law.

4

Triciau

Ewch gan bwyll wrth ymarfer triciau newydd

- Dadelfennwch y tric yn gyntaf drwy fynd yn ôl at elfennau sylfaenol y tric.

- Defnyddiwch un bêl i helpu gwneud hyn a gweithio'ch ffordd i fyny.

Canolbwyntiwch

- Meddyliwch o ddifrif wrth ddysgu tric newydd a dysgwch beth rydych yn ei wneud o'i le er mwyn gallu cywiro'ch camgymeriadau.

Cofiwch ymarfer

- Bydd ymarfer yn rheolaidd, hyd yn oed dim ond deng munud bob dydd, yn gwella'ch jyglo.

- Bydd unwaith yr wythnos yn eich gwella'n llawer llai.

5

Poi

Cychwyn arni

Rhowch ddigon o le ichi'ch hun

- Edrychwch o'ch cwmpas a gwneud yn si?r y gallwch droi'r poi mewn cylch o'ch cwmpas cyn dechrau. Felly fyddwch chi ddim yn taro pobl eraill.

Gafaelwch yn gywir

- Os oes gan eich poi ddolenni bysedd, gwnewch yn si?r eich bod yn rhoi eich bys cyntaf a'r ail fys drwyddynt.

Hyd cywir

- Mae modd addasu rhai poi a bydd eraill yn lapio o amgylch eich llaw. Gwnewch yn si?r na fydd eich poi'n taro'r llawr wrth droi ond eu bod yn ddigon hir i droi o amgylch eich corff.

6

Planau a mwy o driciau

Troellwch y poi mewn planau

- Rhowch gynnig ar droelli'r poi tuag ymlaen yn y tri phlân gwahanol.

Ewch am yn ôl

- Nawr rhowch gynnig ar droelli'r poi am yn ôl yn y tri Phlân. Gwnewch yn si?r fod y planau'n syth.

Gwnewch fwy o driciau

- Gan ddefnyddio'r egwyddorion sylfaenol hyn gallwch symud ymlaen at driciau. Edrychwch ar wefannau fel Youtube neu wefannau rhannu fideos eraill am arddangosiadau.

7

Symud gyda'r poi

Defnyddiwch lefelau gwahanol

- Ymarferwch wneud y tri phlân gyda'r poi a chithau ar eich gliniau, neu ar flaenau'ch traed, i gael gwahanol uchderau.

Troi gyda'r poi

Gan ddefnyddio un poi i ddechrau, ceisiwch wneud hanner troadau â'ch corff cyfan i'r naill gyfeiriad a'r llall.

Holltwch amser y poi

- Yn y plân olwyn, gwnewch i un poi fynd yn gyflymach fel bod y poi yn ei ddilyn, hanner tro ar ei ôl.

8

Ffon ddiafol

Cychwyn arni

Segurwch â'ch dwylo

- Gosodwch y ffon ddiafol yn fertigol ar lawr

- Penliniwch ar y llawr a bwrw'r hanner uchaf yn ôl a blaen o law i law.

- Ceisiwch ei bwrw mewn rhythm gan feddwl bob tro am ei dal yn gyntaf wedyn ei thaflu o'r llaw.

Segurwch â'r ffyn llaw

- Fel yr uchod ond gan ddefnyddio'r ffyn llaw yn lle eich dwylo.

Ceisiwch sefyllian yn segur

- Mae'n bwysig dal y ffon ddiafol yn gyntaf cyn ei bwrw'n ôl.

- Peidiwch â'i bwrw'n syth, daliwch hi'n llyfn yn gyntaf.

- Ceisiwch wneud i'r ffon law sy'n dal y ffon ddiafol gwrdd â hi hanner ffordd, ei dal yn llyfn ac yna'i thaflu'n ôl.

- Bwriwch hi'n ôl a blaen mewn rhythm.

9

Codi'r ffon ddiafol

Codwch ag un ffon law

- Gydag un o'ch ffyn llaw, rholiwch y ffon ddiafol ar y ffon law arall, wedyn codwch hi'n syth i'r safle segur.

Codwch â dwy ffon law

- Defnyddiwch y ddwy ffon law i rolio'r ffon ddiafol tuag atoch wedyn codwch hi â'r ddwy ffon law.

Ciciwch i fyny

- Gosodwch y ffon ddiafol ar eich troed

- Bachwch hi rhwng ochr uchaf eich troed a'ch crimog, a symudwch eich troed allan ac am i fyny i gicio'r ffon i fyny.

10

Triciau

Gwnewch drawiad dwbl

- Segura yw hyn ond gan ddefnyddio'r ddwy ffon law ar yr un pryd.

- Wrth i un ffon law fwrw'r hanner uchaf ar un ochr bydd yr ail ffon law'n bwrw'r hanner gwaelod ar yr un pryd ar yr ochr arall.

Croeswch eich breichiau

- Gosodwch y ffon ddiafol i orwedd ar y ddwy ffon law.

- Taflwch hi i fyny i'r awyr.

- Croeswch eich breichiau ac wedyn daliwch y ffon ddiafol â'ch breichiau wedi'u croesi

- Taflwch y ffon ddiafol i'r awyr o'r safle hwn

- Dad-groeswch eich breichiau a dal y ffon ddiafol.

Gwnewch hanner fflip

- Gosodwch y ffon ddiafol i orwedd ar y ddwy ffon law.

- Taflwch y ffon ddiafol, gan wthio un ochr i fyny'n fwy na'r llall, i fyny i'r awyr, ac ar ôl hanner sbin daliwch hi ar y ffyn.