Dawns - Fideo a Gwerthusiad

Gallwch ddefnyddio'r gwerthusiad hwn i'ch helpu i werthuso eich perfformiad eich hun. Rhowch sylw arbennig i'r eirfa dechnegol a strwythur y brawddegau.

Cofiwch mai rhan yn unig o'r gwerthusiad yw hwn.

Dawns yw'r sgìl rydw i wedi'i ddewis ac rwy'n credu o fewn Dawns mai yn arddull Dawns Stryd/Hip hop mae fy nghryfder. Yn fy arolwg sgiliau mi benderfynais mai'r technegau roedd angen imi eu gwella mewn Dawnsio Stryd oedd gwaith partner, amseru, defnyddio fy wyneb a defnyddio'r gofod.

Yn fy mherfformiad roeddwn i'n teimlo ar y cyfan fy mod i wedi llwyddo i ddangos 'mod i wedi gwella i ryw raddau yn y sgiliau hyn i gyd.

Roedd fy nhrefniant dawns yn rhesymol o ran hyd achos roedd yn rhoi amser imi ddangos popeth roeddwn i wedi gweithio arno. Roedd y trefniant yn defnyddio'r llawr yn dda achos doedden ni ddim yn aros mewn un lle ond yn ceisio symud o gwmpas y gofod ac roeddwn i'n teimlo fod y ddawns wedi llifo ac wedi cyd-fynd â'r gerddoriaeth. Hefyd fe geision ni ymgorffori llawer o newid cyfeiriad i wneud y ddawns yn un ddiddorol i'w gwylio. Rwy'n teimlo bod hyn wedi gweithio'n llwyddiannus ac o edrych yn ôl ar ein perfformiad, sylw ein cyd-ddysgwyr oedd eu bod yn cytuno â hyn.

Fe wnaethon ni ymarfer tipyn go lew ac mae hyn yn dangos yn y ddawns achos roedden ni'n dwy'n gwybod beth roedden ni'n ei wneud drwy gydol y ddawns. Roedd gennym ychydig o waith cyffwrdd lle roedd fy mhartner yn fy nghodi ac fe weithiodd hyn yn dda gan ein bod wedi llwyddo i edrych yn gadarn gyda rheolaeth a chydbwysedd da. Roeddem wedi gweithio'n galed ar hyn a gan mai hwn oedd un o'r sgiliau yr oedd angen imi eu gwella roeddwn i'n hapus gyda'r ffordd y perfformiais y codi ar y diwrnod. Gwnaethom rai dilyniannau llawr a ddangosodd fy ngallu i ymgorffori gwahanol lefelau i mewn i'r trefniant. Yn y bôn roedden ni gyda'n gilydd drwy gydol y ddawns ac roedd fy amseru'n gadarn drwy ddechreuad y trefniant. Llwyddais i ddefnyddio fy nghorff cyfan a gwneud y ddawns yn un gorfforol iawn gan mai arddull dawnsio rhydd a chorfforol iawn yw dawnsio stryd. Roedd gennym ddilyniannau llaw a throed da hefyd, oedd yn edrych yn gymhleth, ac yn ychwanegu manylion at ein dawns gan ein helpu i symud o gwmpas y gofod. Roeddwn wedi cael anhawster gyda'r rhain wrth ymarfer ond ar y dydd rwy'n teimlo imi gael yr amseriad yn iawn a'u perfformio'n llwyddiannus heb gamgymeriad, gydag ymestyn da trwy fy nghorff.

Serch hynny, roedd ambell beth yn y perfformiad nad oedd yn llwyddiannus, neu ddim mor llwyddiannus ag y dymunwn iddyn nhw fod. Doedd gen i ddim mynegiant yn fy ngwyneb drwy gydol y perfformiad. Roeddwn i'n canolbwyntio mor galed ar fynd trwy'r ddawns nes imi anghofio am fy ngwyneb. Mae hyn yn drueni achos dwi ddim yn meddwl fod gan fy nawns lefel o berfformiad. Ac roedd hyn yn amlwg yn un o'r sgiliau roeddwn i am eu gwella. Fe lwyddodd fy mhartner i fynegi ychydig mwy ac edrych ar y gynulleidfa'n amlach ac mae hyn yn edrych yn well. Rydw i'n edrych i'r ochr yn aml ac mae hyn yn gadael fy nawnsio cyffredinol i lawr am nad ydw i'n dweud stori gan fod fy ngwyneb yn edrych fel petai wedi'i ddatgysylltu oddi wrth weddill fy nghorff. Oherwydd hyn hefyd roeddwn i'n edrych fel petawn i ddim yn gwybod beth oeddwn i'n ei wneud, sy'n fy nghorddi achos roeddwn i'n gwybod y ddawns gyfan ar fy mhen fy hun. Petasen ni'n dwy wedi defnyddio'n hwynebau'n fwy, mi fyddai'r ddawns wedi edrych yn llawer mwy caboledig nag yr oedd hi.

Er bod fy amseru'n weddol, dwi ddim bob amser mewn amser efo fy mhartner. Dwi'n meddwl y gallai mwy o amser ymarfer fod wedi bod o les inni ac y gallen ni fod wedi bod yn fwy siarp gyda'n symudiadau achos mi fyddai hyn wedi helpu pwysleisio'r amseriad a'n cadw ni gyda'n gilydd a phetai pob symudiad wedi bod yn hollol gydamserol, byddai'r ddawns wedi edrych yn fwy medrus. Dwi'n meddwl bod fy amseru i wedi dioddef mwy tua'r diwedd wrth i'm stamina fy ngadael i lawr, felly po fwyaf blinedig yr es i, mwyaf blêr oedd fy symudiadau. Dwi'n teimlo hefyd, er bod ein gwaith partner wedi'i berfformio'n dda, y dylen ni wedi gwneud mwy ohono, dim ond un foment fach oedd gennon ni a dwi'n meddwl petaen ni wedi defnyddio mwy o waith cyffwrdd y basa'r ddawns yn fwy diddorol i'r gynulleidfa.

Fy nhargedau i'r dyfodol yw dal i ymarfer defnyddio fy ngwyneb i fynegi'r ddawns a chysylltu â'r gynulleidfa, gan fod hyn yn bwysig iawn yn fy marn i, a gweithio ar fy hyder nes byddaf yn teimlo'n ddigon dewr i edrych yn uniongyrchol ar y gynulleidfa. Mi geisia i berfformio mwy i ddod i arfer efo hyn. Wedyn, gobeithio, mi fydda i mewn ffocws drwy'r amser pan fydda i'n dawnsio. Er mwyn parhau i ddatblygu fy stamina fel na fydd fy amseru a'm harddull yn dioddef drwy'r ddawns, dwi'n mynd i wneud dosbarth dawns arall bob wythnos i helpu gyda hyn. Dwi am ddatblygu fy ngwaith partner i gynnwys ffurfiannau a chydbwysedd hefyd gan fy mod yn credu y byddai hyn yn gwneud fy nhrefniant yn fwy diddorol. Dwi'n awyddus dros ben i ddal ymlaen gyda fy nawnsio a dwi'n teimlo fy mod i wedi elwa o allu nodi beth mae angen imi weithio arno.