Dawns - Mynegi a Dehongli wrth Berfformio – Nodiadau i Athrawon

Wrth ddawnsio, nid mynd drwy gyfres o symudiadau yw'r nod, ond rhoi perfformiad. Modd arall o fynegiant yw dawns. Dylai gyfleu stori neu emosiwn; dylai wneud i'r gynulleidfa deimlo rhywbeth, dylai gyfathrebu â nhw ar lefel arall. Mae llawer o ddawnswyr ifanc yn anghofio am yr angen yma i fynegi a chyfathrebu a bod yn rhaid i'w cyrff cyfan deimlo a chyfleu eu stori neu eu hemosiwn er mwyn i'r perfformiad lwyddo. Y stori neu'r emosiwn ddylai fod yn fan cychwyn i'ch dawns, dylid dewis y symudiadau a'r arddull priodol a dylai'r gerddoriaeth adlewyrchu ac ategu'r cymhelliad hwn. Mae angen dehongli'r gerddoriaeth a dawnsio'n llawn mynegiant. Aflwyddiannus fydd dawnsiwr sydd â wyneb di-emosiwn, neu sy'n edrych ar y llawr neu'n ymddangos yn ddi-ganolbwynt neu'n ddiegni. Mae ar ddawnsiwr angen egni ac angerdd ac argyhoeddiad, hyder, ymroddiad ac, yn y pen draw, y gallu i chwarae rhan neu feddiannu rôl a gofod i bwrpas y ddawns.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Cymryd gwers

· Cofiwch ddysgu gan y bobl o'ch cwmpas.

· Gwyliwch eraill a phenderfynwch beth rydych chi'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi am eu perfformiad. Ceisiwch ddefnyddio hyn yn eich perfformiad chi.

· Canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei wneud yn dda.

· Cadwch at yr hyn rydych chi'n ei wneud yn dda, ac addaswch symudiadau mewn modd addas i chi er mwyn eu perfformio orau y gallwch. Dydych chi ddim yn defnyddio eich amser yn dda drwy geisio gwneud rhywbeth mae rhywun arall yn gallu ei wneud a chithau ddim!

2

· Ymarfer mewn gwahanol sefyllfaoedd a lleoliadau

· Ymarferwch mewn gwahanol fannau

· Os ydych chi bob amser yn ymarfer mewn cornel o'r ystafell ddosbarth ac wedyn yn sydyn bod rhaid ichi ddawnsio ar lwyfan mawr, wnaiff eich dawns ddim llenwi'r gofod hwnnw. Ceisiwch ymarfer mewn gwahanol rannau o'r ystafell ac mewn gofodau o wahanol feintiau.

· Byddwch yn hyderus beth bynnag yw'r sefyllfa allanol

· Ar ddiwrnod eich perfformiad mae angen i chi fod wedi ffocysu'n llwyr. Gall unrhyw beth ddigwydd ond rhaid ichi beidio â gadael iddo eich bwrw oddi ar eich echel a rhaid ichi gario ymlaen.

· Dewch i adnabod eich gofod terfynol

· Peidiwch â'i gadael tan ddiwrnod eich perfformiad cyn ymarfer yn y gofod. Bydd yn teimlo'n wahanol iawn. Mae angen ichi sicrhau y defnyddir eich gofod terfynol yn dda yn eich darn er mwyn ategu stori'r ddawns.

3

· Gwylio dawnswyr proffesiynol

· Cofiwch ganfod model rôl ichi'ch hun

· Edrychwch am rywun sy'n perfformio eich math chi o ddawns a gwyliwch ef neu hi, dysgwch beth mae'n ei wneud yn dda a cheisiwch ei wneud eich hun mewn ffordd sy'n addas i chi.

· Defnyddiwch syniadau da rydych chi'n eu gweld

· Os gwelwch rywbeth rydych chi'n ei hoffi, defnyddiwch o! Dydi copïo dawns gyfan ddim yn greadigol iawn a wnaiff hi ddim golygu llawer i chi, ond bydd gweld a defnyddio symudiadau rydych chi'n eu hoffi yn gymorth i'ch perfformiad.

· Ceisiwch gael rhan mewn cynhyrchiad dawns lleol

· Bydd perfformio gydag eraill yn eich helpu i ddatblygu a dysgu a mynegi yn well.

4

· Trefnu eich amser ymarfer

· Rhaid ichi wybod eich darn o'r tu chwith allan

· Does dim modd gwastraffu amser, fydd darn dawns ddim ond yn dda os byddwch chi wedi ymarfer ac ymarfer. Mae angen ei wneud yn berffaith, adnabod y gerddoriaeth a'r camau'n drwyadl. Mae'n cymryd amser, egni a ffocws.

· Dibynnwch arnoch chi eich hun, nid ar eraill

· Rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am ddysgu'ch dawns a gwella. All neb arall wneud hyn drosoch chi. Does dim byd gwaeth na dawnsiwr sydd heb ddim lefel perfformiad am ei fod yn gwylio'r gr?p i weld beth i'w wneud nesaf.

· Defnyddiwch eich camgymeriadau fel profiad dysgu

· Weithiau mae camgymeriad yn troi allan yn well na'r cynllun gwreiddiol. Wrth wneud camgymeriadau mewn ymarferion byddwch yn dysgu sut i'w cuddio petaen nhw'n digwydd yn y perfformiad go iawn.

5

· Cyfrif yn uchel

· Cadwch gyda'r curiad

· Gwnewch yn si?r fod eich symudiadau'n cyd-fynd â'r gerddoriaeth, bydd cyfrif yn uchel yn help mawr gyda hyn, bydd hefyd yn helpu gr?p i gydsymud.

· Gwnewch yn si?r fod eich symudiadau'n digwydd gyda'r gerddoriaeth

· Peidiwch â rhuthro chwaith. Mae'r gerddoriaeth yn bwysig iawn mewn dawns ac os ydych chi'n cyfathrebu go iawn gyda'ch cynulleidfa dylai eich symudiadau a'r gerddoriaeth fod mewn cytgord.

· Ceisiwch ddeall ysbryd y gerddoriaeth rydych chi wedi'i dewis a chanfod symudiadau sy'n gweddu iddi

· Dylech wybod beth yw curiad y gerddoriaeth a sawl bar sydd gennych i'w llenwi a ble mae eisiau i'r gerddoriaeth ddechrau a gorffen.

6

· Defnyddio drych a chynulleidfa smalio

· Ymarferwch i wneud i'ch perfformiad edrych yn gaboledig

· Ymarferwch dro ar ôl tro i gael y symudiadau'n gywir. Sefwch o flaen drych os gallwch, er mwyn gweld yr hyn y bydd y gynulleidfa'n ei weld.

· Perfformiwch i gynulleidfa ymhell cyn diwrnod y perfformiad ei hun

· Ceisiwch berfformio o flaen teulu neu eich athro/athrawes i gael ymateb gwerthfawr ar sut y gallwch wella.

7

· Gwybod beth rydych chi'n ceisio'i gyfleu i'r gynulleidfa

· Ewch o dan groen eich perfformiad

· Dysgwch beth yw'r stori neu'r emosiwn y tu ôl i'r ddawns.

· Cofiwch wneud cyswllt â'r gynulleidfa

· Cofiwch fod angen perfformio i'r gynulleidfa, a chysylltu â nhw trwy eich dawnsio.

8

· Defnyddio eich wyneb a'ch llygaid

· Edrychwch i syth o'ch blaen, yn hytrach nag edrych ar y llawr

· Peidiwch â chwerthin nac edrych yn chwithig, byddwch yn hyderus yn eich dawns ac edrychwch i fyny. Cofiwch eich ymddaliad.

· Cofiwch fod eich wyneb yn gweddu i'ch eich wyneb

· Os mai darn am hapusrwydd sydd gennych mae angen ichi ddangos hynny â'ch wyneb; os mai am gariad neu ryfel y mae, dylai eich wyneb ddangos hynny. Peidiwch â bod yn ddifynegiant - bydd hynny'n difetha eich dawns.

· Cuddiwch unrhyw gamgymeriadau

· Os ydych 'yn y foment', peidiwch â'i cholli hi am eich bod wedi gwneud camgymeriad. Dim ond eich wyneb fydd yn gadael y gath o'r cwd i'r gynulleidfa; dim ond i'ch wyneb beidio â newid, fydd neb ddim callach!

· Anadlu

· Cofiwch ddefnyddio'ch anadlu i roi mynegiant ac ystyr i'ch symud

· Ceisiwch ddefnyddio'ch anadl i roi lliw i'ch dawns. Gall anadlu i mewn chwarae rhan mewn symudiadau agor a chodi, a gall anadlu allan chwarae rhan mewn symudiadau cau a gostwng.

· Dim ond os yw'n rheidrwydd technegol y dylech ddal eich gwynt!

· Os ydych yn cael eich codi neu'n codi eich hun yn eich dawns, wrth gymryd anadl ddofn ac wedyn ei dal gallwch gael rheolaeth a chynhaliaeth hollbwysig i'ch meingefn (gwaelod eich cefn), i'ch helpu i gynnal y codi.

· Ceisiwch adeiladu stamina a ffitrwydd

· Dydi gwylio dawnsiwr yn tuchan am wynt hanner ffordd drwy ddawns ddim yn argoeli'n dda a bydd yn sicr yn eich gwneud yn drwm ar eich traed. Byddwch hefyd yn ei chael yn anodd mynegi dim byd ond blinder! Ceisiwch weithio ar eich ffitrwydd a'ch stamina drwy ddarn dawns i'w helpu i ymddangos yn ddiymdrech wrth ei berfformio.

10

· Rhoi popeth rydych chi wedi'i ddysgu at ei gilydd!

· Cofiwch gadw ymddaliad da, dawnsio o'ch craidd a defnyddio'ch traed

· Atgoffwch eich hun am y safle niwtral, eich asgwrn cefn, cyhyrau'r bol; meddyliwch amdanynt wrth ddawnsio.

· Dawnsiwch yn llyfn a chaboledig wrth feddiannu'r gofod.

· Ymarferwch yn y drych un tro olaf, gan roi sylw i siâp eich breichiau, traed, dwylo a pha mor lân rydych yn pontio o symudiad i symudiad.

· Cofiwch eich mynegiant a dawnsiwch yn hyderus

· Gwenwch, edrychwch yn barod, a sicrhewch y gynulleidfa eich bod yn gwybod beth rydych chi ar fin ei wneud. Dawnsiwch ag angerdd ac egni o'r dechrau i'r diwedd.