Sgiliau Troelli (DJ) - Fideo a Gwerthusiad

You can use this as a model to help you evaluate your performance. Remember that this is only a part of the whole evaluation required.

Safbwynt athro

Arsylwyd ar y DJ yn gosod yr holl offer a ddefnyddiwyd yn y recordiad hwn a rhoddodd y DJ gyflwyniad byr am ei offer, y rhaglen a nodweddion yn y rhaglen i'w defnyddio yn ei berfformiad. Cadwyd pob trac cerddorol yn y perfformiad ar gof bach USB gwag a ddarparwyd gan yr adran. Roedd hyn er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw nodweddion neu setiau wedi'u recordio ymlaen llaw yn cael eu defnyddio yn ystod y perfformiad.

Recordiwyd perfformiad y DJ o ddau safbwynt, o'r blaen er mwyn cael safbwynt y gynulleidfa ac o'r tu ôl i'r ddesg i gael ochr dechnegol y perfformiad.

Yn ystod y perfformiad roedd yr ymgeisydd yn dangos gwybodaeth dechnegol ardderchog o'r galedwedd a ddefnyddiwyd i gyflawni'r perfformiad. Roedd y symud rhwng y traciau a'r samplau'n llyfn a chafodd y newidiadau tempo a thraw eu cyfateb/cymysgu'n ddi-dor gydol y perfformiad.

Defnyddiwyd amrywiaeth eang o seiniau gyda'r defnydd o weadau, soniaredd a dynameg amrywiol yn amlwg yn y perfformiad. Roedd hyn yn her i'r ymgeisydd yn ystod y camau paratoi gan fod DJs yn gyfarwydd â pherfformio setiau eithaf hir. Fodd bynnag, yn ystod y perfformiad hwn, mae wedi llwyddo i gynnwys amrywiaeth ddigon eang o seiniau ac effeithiau i gael marc uchel.

Mae'r perfformiad yn dangos creadigrwydd wrth berfformio. Mae hyn yn amlwg yn y ffordd y mae'r perfformiad yn dal sylw'r gwrandäwr/gynulleidfa drwyddi draw. Mae adeiladu tensiwn a thorri'r seiniau i lawr yn dangos y sgiliau creadigol sydd eu hangen ar DJ. At hynny, mae'r dehongliad o'r gwaith yn dangos amrywiaeth a datblygiad o ran arddull gerddorol yn ogystal â dilyniant gydol y perfformiad.

Yn gyffredinol, credaf fod hwn yn berfformiad o safon uchel iawn gan ddangos sgiliau a chreadigrwydd ardderchog, wedi'u datblygu i safon uchel. Fel y soniwyd eisoes, roedd hon yn dasg heriol oherwydd bod rhaid cael amrywiaeth ddigon eang o seiniau a chreadigrwydd mewn perfformiad byrrach nag arfer.

* Fel canolfan arbrofon ni yn ystod yr ymarferion drwy berfformio gyda chynulleidfa a heb un. Ymatebodd y DJ yn hynod o dda i gynulleidfa, gan eu hannog i ddawnsio a symud mewn ffyrdd arbennig, fel y mae DJ proffesiynol yn ei wneud. Ond, roedd y sŵn roedd y gynulleidfa'n ei wneud wrth ymateb i'r DJ yn effeithio ar y recordiad oherwydd wrth recordio o safbwynt y gynulleidfa, roedd sŵn ‘y dyrfa' yn cael ei godi'n fwy na set y DJ.