Sgiliau Troelli (DJ) - Offer DJ, eu cael a’u gosod

Cael eich offer DJ, a gwybod sut i'w gosod, yw'r man cychwyn sylfaenol wrth ichi ddysgu am fod yn droellwr neu DJ. Os nad ydych yn gwybod sut mae eich gêr yn gweithio, wnewch chi ddim s?n! Heb hynny wnewch chi fawr o argraff fel troellwr! Mae cymaint o wahanol bosibiliadau ar gyfer cychwyn arni nes ei bod yn hollbwysig eich bod yn penderfynu beth gallwch chi ei ddefnyddio'n rhesymol a hefyd eich bod yn penderfynu beth yw eich nod. Ai bod yn DJ ystafell wely, chwarae ambell i barti ffrindiau a pharti priodas, ynteu ydych chi â'ch bryd ar daro'r clybiau a chymysgu chwip o storm? Pa un bynnag ydyw, mae angen ichi wneud yn si?r fod eich gêr, a'ch gwybodaeth chi amdano, yn ddigon da.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Ystyried eich opsiynau

· Meddyliwch am eich hoff gyfrwng allbwn. Ydych chi wrth eich bodd gyda feinyl neu CD? Ydych chi'n credu ym mh?er MP3?

· Meddyliwch am eich holl ystyriaethau. Beth yw eich cyllideb? Faint o le sydd gennych i storio, gosod a defnyddio'ch gêr? Pryd ydych chi'n fwyaf tebygol o symud eich gêr o gwmpas a sut ydych chi am wneud hyn?

2

· Rhestru popeth sydd ei angen arnoch

· Unwaith y byddwch wedi penderfynu ar eich fformat, rhestrwch bopeth y byddwch ei angen.

· Byddwch benodol yngl?n â'ch dewisiadau. Rhaid iddynt fod yn berthnasol i'r fformat rydych chi wedi'i ddewis. Mae ambell eitem a wnaiff drosglwyddo rhwng gwahanol fformatau; gofalwch eich bod yn gwybod beth yw'r rhain. Gallai camgymeriadau gostio'n ddrud!

· Gwnewch yn si?r y bydd gennych bopeth sy'n ofynnol ar gyfer y fformat a ddewisoch.

3

· Meddwl am ble i gael eich gêr

· Ystyriwch a ddylech gael offer newydd neu ail-law.

· Ystyriwch eich cyllideb yn ofalus; dyma'r ffactor hollbwysig. Hwyrach y bydd angen ystyried cael y gêr i gyd yn ail-law neu gyfuniad o ail-law a newydd, yn ôl faint o arian sydd ar gael gennych.

4

· Cysylltiadau sylfaenol

· Yn dibynnu ar y ffordd rydych yn gosod y gêr, bydd amrywiaeth o gysylltiadau i'w gwneud. Mae angen ichi fod yn gyfarwydd â phob un.

· Mae angen gwneud yn si?r fod gennych ddigon o geblau, addaswyr a chysylltwyr i gael eich gêr i wneud s?n! Po fwyaf cymhleth y byddwch yn gosod eich gêr, mwyaf o'r rhain fydd eu hangen, a mwyaf y bydd angen i chi ei wybod am bob cysylltiad.

5

· Adnabod eich cydrannau

· Byddwch yn gyfarwydd â swyddogaeth pob cydran a gwybod beth yw ei lle o fewn eich gosodiad.

· Fel y rheidrwydd i wybod am y gwahanol fathau o gysylltiad, mae gwybod swyddogaeth pob cydran wahanol yn hollbwysig. Wnaiff eich gêr ddim gweithio fel y dylai os nad ydych yn glir iawn ynghylch beth mae pob elfen yn ei wneud.

· Byddwch yn ymwybodol o'r cysylltiadau gwahanol sydd. Mae'n debyg y dewch ar draws sawl math gwahanol, e.e. gall fod gan fwyaduron yn aml o leiaf ddau neu ragor o wahanol fathau o gysylltiadau arnynt.