Perfformiad Cyffredinol - Ymwybyddiaeth o’r Gynulleidfa

Bydd bod yn ymwybodol o'r gynulleidfa'n gwneud gwahaniaeth mawr i'ch perfformiad. Mae angen ichi wybod ble rydych chi'n mynd i berfformio a ble bydd y gynulleidfa. Mae'n bwysig hefyd gwybod pwy sydd yn y gynulleidfa. Cofiwch fod y gynulleidfa yno i'ch cefnogi ac i fwynhau eich perfformiad. Mae angen gweithio'r gynulleidfa! Edrychwch ar y gynulleidfa drwy'r amser i wneud iddynt deimlo'n rhan o'ch gwaith. Ac yn olaf - mwynhewch! Dyma'ch awr fawr chi, a'ch cyfle i rannu eich gwaith da gyda'r gynulleidfa.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Ymddaliad/ osgo / iaith y corff

· Crëwch bresenoldeb cryf ar y llwyfan

· Ymarferwch yn y drych i weld bod eich craidd yn dynn ond eich ysgwyddau'n llac.

· Gwnewch yn siŵr bod iaith y corff yn gryf

· Os yw iaith y corff yn wan, gall awgrymu diffyg hyder. Rhowch yr argraff eich bod yn hyderus trwy gael iaith gorfforol gryf. Sefwch â'ch traed led ysgwyddau ar wahân i ddangos i'r gynulleidfa eich bod yn barod i berfformio.

· Ceisiwch beidio gadael i iaith y corff ddangos eich bod wedi gwneud camgymeriad

· Cadwch eich hunanfeddiant a daliwch ati.

2

· Cyswllt llygaid / cyfathrebu

· Gwnewch yn siŵr fod gennych bwynt ffocal neu bwynt cyfeirio i'ch perfformiad

· Canfyddwch sbot yng nghefn yr ystafell a chanolbwyntio arno wrth berfformio neu dewiswch ardal i fod yn bwynt ffocal.

· Defnyddiwch gyswllt llygaid ag aelodau eraill y grŵp i ddangos cydberthynas dda

· Penderfynwch pryd rydych chi am edrych ar eich gilydd i helpu cyfleu eich neges.

· Edrychwch ar unigolion yn y gynulleidfa i wneud iddyn nhw deimlo'n rhan o'ch perfformiad

· Os ydych yn perfformio mewn gofod bach cofiwch edrych ar rai aelodau o'r gynulleidfa'n uniongyrchol. Bydd hyn eto'n dangos eich hyder i'r gynulleidfa.

3

· Safle ar y llwyfan

· Gwnewch yn siŵr fod eich safle ar y llwyfan yn briodol i'r dasg

· Mae sefyll tua'r blaen yn dangos i'r gynulleidfa eich bod yn barod. Cofiwch beidio cuddio. Mae angen dangos eich gwaith, nid ei guddio.

· Dylech ymarfer yn y gofod lle byddwch yn perfformio

· Trwy weithio yn y gofod lle cynhelir yr arholiad byddwch yn teimlo'n hyderus eich bod yn gwybod beth i'w wneud.

4

· Cynulleidfa darged

· Ceisiwch ymarfer o flaen pobl ddiarth

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu gweld y gynulleidfa gan y bydd hyn yn creu ymdeimlad o berfformiad ac yn gwneud i'r gynulleidfa deimlo'n rhan o'r peth

· Wrth baratoi at yr arholiad, mae hi weithiau'n haws ichi berfformio i bobl nad ydych chi'n eu hadnabod na pherfformio i ffrindiau, sy'n gallu tynnu eich sylw. Bydd hyn yn gwneud yr arholiad yn llai o fwgan. Os dewiswch pwy rydych eisiau i fod yno, bydd hynny eto'n hwb i'ch hyder.

· Ymarferwch â'r goleuadau ymlaen fel bod rhaid ichi edrych ar y gynulleidfa.