Perfformiad Cyffredinol - Pwyntiau technegol cyffredinol

Mae angen i bob ymgeisydd technegol gael trefn. Y cyngor gorau ichi yw cael ffolder a set o ddalennau rhannu er mwyn rhannu'r dasg yn ddarnau a gwybod yn union beth sydd raid ichi ei wneud i fod yn rhan o drafodaeth greadigol y grŵp. Helpwch y grŵp pan fyddant yn cyfarwyddo darn perfformiad trwy gymryd arnoch mai chi yw llygad y gynulleidfa. Tra mae'r gwaith yn cael ei greu, cadwch nodiadau o hyd fel eich bod yn gwybod am unrhyw newidiadau y gallai fod rhaid ichi eu gwneud ar gyfer y perfformiad terfynol. Cyn y perfformiad bydd disgwyl ichi roi cyflwyniad bach a gaiff ei recordio. Cofiwch ddweud pa sgiliau rydych wedi'u defnyddio a sut y gwnaiff helpu awyrgylch y perfformiad.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Bod yn drefnus

· Cadwch eich ffolderi'n daclus i ddangos eich bod yn drefnus

· Dylech gael ffolder ffeil fodrwy lân i drefnu'ch gwaith a gosod dalennau rhannu fel eich bod yn gwybod beth sydd ym mhob adran. Cadwch gofnod clir o bob tasg fel bod modd dangos datblygiad eich syniadau creadigol.

2

· Trafod â'r cyfarwyddwr/ athro/ athrawes

· Siaradwch â'r cyfarwyddwr, gan eich bod yn rhan o dîm

· Os na fyddwch wedi gwrando ar y weledigaeth y cyfarwyddwr ar gyfer y darn fydd eich gwaith ddim yn cydweddu â gwaith y grŵp.

· Cadwch gofnodion o'ch cyfarfodydd.

· Gwnewch fwrdd naws neu glipiau sain a allai eich helpu i egluro'ch syniadau.

· Cynlluniwch ar gyfer un cyfarfod yr wythnos i gadw mewn cysylltiad â'r gwaith mae'r grŵp yn ei greu.

3

· Gwneud cynllun dylunio

· Dangoswch ddatblygiad drwy wneud mwy nag un dyluniad

· Bydd lluniau clir neu restrau o'r pethau rydych yn bwriadu eu gwneud yn gymorth gyda'ch cynllunio. Dylai fod gennych fwy nag un syniad ynghylch sut rydych yn meddwl y gellid datblygu eich sgiliau technegol.

4

· Adnabod eich offer

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut mae eich offer yn gweithio

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio'r offer cyn penderfynu gwneud yr arholiad technegol. Mae gofyniad lleiaf ar gyfer yr arholiad hwn - sicrhewch fod gennych bob darn o offer sydd eu hangen. Gwiriwch fod popeth yn gweithio ac wedi cael prawf diogelwch PAT os oes angen.

5

· Gwneud nodiadau clir ar eich gwaith

· Gwnewch yn siŵr fod eich lluniau'n eglur.

· Wnaiff lluniau blêr ddim dangos eich gwaith yn dda. Ac mae ysgrifen dros eich gwaith i gyd yn gallu peri dryswch. Efallai y byddai'n well ichi roi eich lluniau i rywun arall i roi cyngor ichi gyda'r elfennau technegol. Cymerwch eich amser i sicrhau eu bod mor eglur ag sy'n bosibl. Defnyddiwch bensel yn y lle cyntaf cyn creu'r fersiynau terfynol i'ch lluniau neu eich dalenni ciw, wedyn lluniwch gynllun newydd yn hytrach na newid un a wnaethoch eisoes.

6

· Gweithio o fewn terfyn amser

· Cynlluniwch pryd i wneud pethau, neu bydd yn effeithio ar y perfformwyr yn y grŵp

· Mae angen gwneud pob gwaith technegol cyn y perfformiad felly mae angen bod yn barod.

· Bydd cael amserlen glir yn sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch terfynau amser. Cofiwch fod angen bod yn barod erbyn yr ymarfer gwisgoedd neu'r ymarfer technegol, nid erbyn dyddiad yr arholiad. Os ydych yn meddwl na allwch gwblhau erbyn y dyddiad, dywedwch wrth rywun cyn gynted ag y gallwch er mwyn peidio siomi neb.

7

· Cael ymarfer technegol

· Gwnewch yn siŵr fod popeth yn gweithio cyn yr ymarfer technegol.

· Gwnewch yn siŵr fod gennych bopeth sydd ei angen arnoch y diwrnod cynt - wedyn gallwch wneud mân newidiadau os bydd angen.

· Dylai pob gofyniad technegol fod yn barod ar gyfer yr ymarfer.

· Wedi'r ymarfer technegol, gwnewch nodiadau ar beth sydd angen ei newid cyn yr arholiad, fel hyn bydd pawb yn teimlo'n fwy hyderus am eu rôl yn y perfformiad.

8.

· Byddwch yn greadigol

· Cofiwch eich bod yn defnyddio eich syniadau eich hun, ac nid rhai wedi'u copĩo gan neb arall.

· Gwnewch fwy nag un fersiwn o'ch dyluniad er mwyn bod mor greadigol ag sy'n bosib.

· Edrychwch ar waith proffesiynol i gael ambell syniad creadigol fel man cychwyn. Drwy wneud mwy nag un fersiwn cewch gyfle i ddangos eich syniadau creadigol go iawn.

· Mae angen i'ch darn gydweddu â'r hyn sy'n digwydd ar y llwyfan, felly gwnewch yn siŵr fod eich holl sgiliau technegol yn addas i'r hyn y bydd y grŵp yn ei berfformio.