Perfformiad Cyffredinol - Ymarfer

Mae ymarfer yn allweddol i ddatblygiad eich gwaith. Mae angen cofio o hyd bod angen ffocysu yn ystod ymarferion a bod pwrpas i bob ymarfer. Mae angen i bawb fod yn bresennol ac mae angen gwneud nodyn o'r amserau ymarfer a fwriedir. Os bydd rhywrai'n absennol bydd hynny'n creu awyrgylch gwael i'r ymarfer nesaf. Cofiwch mai tîm ydych chi a bod rhaid ichi gydweithio.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Cynllunio pwrpas yr ymarfer.

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw nod yr ymarfer

· Canolbwyntiwch ar nod ac amcan pob ymarfer. Gall peidio gwybod beth i'w wneud wastraffu amser.

· Ar ddiwedd pob ymarfer penderfynwch ar y ffocws i'r un nesaf. Gyda ffocws mewn ymarferion, gallwch gyflawni rhywbeth penodol. Edrychwch ar eich cynllun gweithredu a seilio'ch ymarfer ar hwnnw.

· Cofiwch fynd i'r ymarfer, os na wnewch, gall effeithio ar yr hyn roeddech chi eisiau ei gyflawni

· Gwnewch yn siŵr fod pawb yn eich grŵp yn gwybod pa bryd y mae'r ymarferion drwy wneud nodyn yn eich cynllun gweithredu. Peidiwch â cheisio gwneud gormod - byddwch yn benodol yn yr hyn rydych am ei gyflawni ymhob ymarfer.

2

· Defnyddio sgiliau pobol

· Gwrandewch ar eich gilydd

· Beth bynnag sydd wedi digwydd cyn yr ymarfer, mae angen canolbwyntio ar y dasg mewn llaw nawr. Gall fod yn anodd - felly pennwch amcan clir ar gyfer yr ymarfer hwnnw ac anelwch at ei gyflawni.

· Siaradwch â'ch gilydd heb godi eich llais

· Gellir datrys y rhan fwyaf o broblemau'n dawel. Meddyliwch am geisio cael ateb a pheidiwch â meddwl gormod am beth sydd o'i le.

· Canolbwyntiwch, fel na fydd y grŵp yn mynd yn aflonydd

· Mae pawb yn gwneud ei orau, felly os oes rhywun yn ei chael yn anodd rhowch gefnogaeth, nid cerydd. Bydd cydweithio'n creu ymdeimlad cryf eich bod wedi cyflawni rhywbeth.

3

· Ffocws a chanolbwyntio

· Trefnwch eich amser a byddwch yn brydlon. Cyfeiriwch yn ôl at eich cynllun gweithredu o hyd i sicrhau eich bod yn ymarfer y sgiliau iawn a'ch bod yn yr ymarferion cywir.

· Byddwch yn brydlon - lluniwch amserlen glir ar gyfer cyfarfod a gwnewch yn siŵr ei bod wedi'i nodi'n eglur yn eich cynllun gweithredu. Cyfeiriwch at eich cynllun gweithredu'n rheolaidd.

· Dewch â phopeth sydd ei angen i'w wneud yn ymarfer llwyddiannus

· Os oes angen sgript neu gân, gwnewch yn siŵr ei bod gyda chi mewn fformat y gallwch ei ddefnyddio pan fyddwch yn ymarfer. Fydd eich ymarfer ddim yn llwyddiannus os nad yw eich offer neu eich adnoddau'n gweithio neu os nad ydyn nhw gyda chi.

· Gwnewch yn siŵr nad oes gwrthdaro ddigwydd wrth i eraill dynnu'ch sylw. Os yw eich meddwl yn rhywle arall, wnewch chi ddim gweithio'n dda.

· Trefnwch mai dim ond eich grŵp sydd yn yr ystafell pan fydd angen ymarfer - bydd ffrindiau'n tynnu eich sylw.

· Canolbwyntiwch rhag i'r grŵp fynd yn aflonydd

· Bydd cydweithio'n creu ymdeimlad cryf eich bod wedi cyflawni rhywbeth.

4

· Cynhesu / ystwytho

· Ystwythwch cyn ymarfer

· Gall ystwytho'ch llais a'ch corff eich rhoi mewn ffrâm o feddwl i ganolbwyntio, gan wneud i'r ymarfer fod yn fwy cynhyrchiol.

· Gwnewch yn siŵr fod eich sesiwn ystwytho yn canolbwyntio ar y dasg

· Meddyliwch beth fydd o gymorth i'ch ymarfer - ar gyfer beth rydych chi'n ystwytho, a beth yw ei bwrpas.

5

· Amrywio'r ymarfer

· Cofiwch ymarfer bob rhan o'r perfformiad ar ryw adeg

· Amrywiwch ble rydych chi'n dechrau eich perfformiad yn ystod ymarfer. Os dechreuwch o'r dechrau bob tro efallai na wnewch chi byth gyrraedd y diwedd.

· Canolbwyntiwch ar y darnau sydd ag angen gwaith, nid dim ond y rhannau rydych chi'n eu mwynhau

· Dechreuwch yr ymarfer gyda'r darn anodd a gorffennwch gyda'r rhan rydych chi'n ei mwynhau. Rhowch dargedau bach ichi'ch hun os ydych yn ei chael hi'n anodd.

· Dechreuwch yn y canol i'ch helpu i gyrraedd y diwedd

· Wrth ddechrau yn y canol, gallwch ganolbwyntio ar fod mor gaboledig ar ddiwedd y perfformiad ag yr ydych ar y dechrau.

6.

· Dychmygu lle mae eich cynulleidfa

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ble bydd eich cynulleidfa

· Cofiwch farcio eich gofod perfformio

· Cofiwch mai perfformio i gynulleidfa rydych chi, felly wrth ymarfer, meddyliwch o hyd am eich gofod perfformio. Gosodwch gadeiriau i ddangos ble bydd eich cynulleidfa'n eistedd

· Ceisiwch ymarfer gymaint ag y gallwch yn y gofod lle byddwch yn perfformio. Os na allwch, marciwch y gofod â sialc, neu gosodwch gadeiriau i ddangos ffin eich gofod perfformio.