Offerynnol a Lleisiol - Gwerthuso Offerynnol

Dyma enghraifft o hunanwerthusiad gan ddysgwr. Sylwch ar y defnydd o derminoleg berthnasol a strwythur y gwerthusiad. Mae hunanwerthusiad yn rhan o'r gwaith y mae'n rhaid ichi ei gwblhau ar gyfer Uned 1/Uned 3.

Y sgìl rwyf wedi ei ddewis ydy Cerddoriaeth Offerynnol ac o fewn y maes mae fy nghryfderau mewn chwarae'r piano a'r trwmped. Yn fy nadansoddiad sgiliau fe wnes i benderfynu mai'r sgiliau yr oeddwn angen eu datblygu oedd sicrhau digon o fynegiant wrth berfformio, sylw i ddynameg, tonyddiaeth (yn benodol ar y trwmped) a datblygu brawddegau cerddorol.

Yn fy mherfformiad roeddwn yn teimlo fy mod wedi llwyddo i wella yn y mwyafrif o'r sgiliau. Roedd hyd y darnau yr oeddwn wedi eu perfformio yn addas a theimlaf fy mod wedi dewis darnau oedd yn addas i fy safon chwarae ac ar yr un pryd eu bod nhw'n ddarnau ddigon heriol. Gan fy mod wedi llwyddo i berfformio ar ddau offeryn gwahanol, teimlaf fod hyn wedi dangos fy ngallu i berfformio ar fwy nag un offeryn a chreu amrywiaeth. Ar y cyfan teimlais fy mod wedi chwarae'n gywir o ran rhythm a thraw ac wedi llwyddo i berfformio'r ddau ddarn ar dempo addas. Roedd y ddau berfformiad yn rhugl a llwyddais ar adegau i amrywio'r ddynameg a lliwio'r darnau gan roi sylw i farciau penodol ar y sgôr.

Fe wnes ymarfer yn gyson ar gyfer y perfformiad a theimlaf fod hyn wedi dod i'r amlwg. Rhoddais sylw penodol i sicrhau cywirdeb drwy gydol y darn gan fy mod wedi gwrando ar berfformiad proffesiynol o'r ddau ddarn. Roedd fy athro piano a thrwmped wedi chwarae rhannau nad oeddwn yn eu chwarae yn gywir wrth ddysgu'r darn. Wrth wrando ar fy athro, roeddwn yn gallu canolbwyntio fy amser ymarfer ar adrannau a bariau penodol er mwyn eu cywiro. Roeddwn yn pryderu ar adegau am fy nhonyddiaeth wrth berfformio ar y trwmped gan fy mod yn tueddu i wasgu'r sain a oedd yn achosi i'r traw godi. Ond ar ôl ymarfer yn araf a gwrando ar y sain, teimlaf fy mod wedi gwella'r sgìl yma. Un ffordd y gwnes i oresgyn hyn oedd wrth recordio fy hun yn chwarae a gwrando yn ôl er mwyn clywed a gallu gwerthuso fy mherfformiad.

Wrth ymarfer roeddwn yn tueddu i ruthro wrth berfformio ar y piano ond roeddwn yn teimlo ar y diwrnod fy mod wedi llwyddo i gadw'r tempo'n gyson. Roeddwn yn falch o hyn gan fy mod yn tueddu i chwarae'n wallus wrth gyflymu ac yn colli rheolaeth ar y perfformiad. Teimlaf fy mod wedi gwneud gormod o ddefnydd o'r pedal wrth berfformio ar y piano a bod hyn wedi effeithio ychydig ar eglurdeb y perfformiad ac arddull y darn.

Roedd ambell i beth yn fy mherfformiad nad oeddwn yn teimlo oedd mor llwyddiannus ag yr oeddwn wedi dymuno. Teimlaf wrth wylio'r perfformiad eto nad oeddwn yn edrych fel fy mod yn mwynhau'r perfformiad ac roedd hyn i'w weld yn fy osgo wrth chwarae. Roeddwn yn canolbwyntio cymaint ar gywirdeb a sicrhau fy mod yn lliwio fel fy mod heb sylwi sut roeddwn yn edrych wrth berfformio. Yn sicr mae hwn yn un o'r sgiliau yr wyf angen ei ddatblygu. Yn y dyfodol buaswn yn ceisio perfformio heb gopi ar y trwmped gan y buasai hyn yn fy ngwneud yn llawer mwy hyderus wrth berfformio. Buaswn hefyd yn ystyried ymarfer y trwmped o flaen drych neu gael ffrind i fy ffilmio yn perfformio.

Er fy mod wedi ceisio rhoi sylw i frawddegu wrth ymarfer ar y trwmped teimlaf y buaswn wedi elwa ar sicrhau gwell rheolaeth ar fy anadlu. Teimlaf y buaswn yn gallu treulio mwy o amser ymarfer yn datblygu fy nhechneg anadlu er mwyn cynnal nodau ar ddiwedd brawddegau ac edrych a oedd hi'n bosib cynnal ambell frawddeg ymlaen i'r un nesaf. Roedd hyn efallai yn fwy amlwg tua diwedd y darn gan fy mod yn dechrau blino a bod y donyddiaeth ddim cystal ag y buaswn wedi dymuno.

Fy nhargedau ar gyfer y dyfodol ydy canolbwyntio ar sut rwyf yn edrych wrth berfformio er mwyn rhoi argraff i'r gynulleidfa fy mod yn mwynhau perfformio ac yn llawer mwy hyderus. Wrth barhau i ymarfer, hoffwn allu perfformio heb ddefnyddio copi gan y byddai hyn yn fy rhyddhau i roi fwy o sylw i frawddegu cerddorol, chwarae gyda mwy o emosiwn a chanolbwyntio yn benodol ar fy anadlu ar y trwmped a fy nhechneg pedalu ar y piano. Buaswn hefyd yn hoffi datblygu fy ngallu i raddoli'r ddynameg yn fwy effeithiol gan roi sylw yn benodol i gryfhau (crescendo) a thawelu (diminuendo). Buaswn hefyd yn sicrhau fy mod yn cael gwahaniaeth amlwg rhwng cryf (forte) a tawel (piano) wrth berfformio ar y trwmped. Teimlaf y byddai hyn yn rhoi gwell mynegiant ac ymdeimlad o frawddegu cerddorol i'm perfformiadau.

Hoffwn barhau i berfformio ar y trwmped a'r piano, teimlaf fy mod wedi yn elwa yn fawr o'r cyfle i arfarnu'r hyn yr wyf angen ei ddatblygu yn fy mherfformiadau offerynnol.