Offerynnol a Lleisiol - Gwerthuso Lleisiol

Dyma enghraifft o hunanwerthusiad gan ddysgwr. Sylwch ar y defnydd o derminoleg berthnasol a strwythur y gwerthusiad. Mae hunanwerthusiad yn rhan o'r gwaith y mae'n rhaid ichi ei gwblhau ar gyfer Uned 1/Uned 3.

Y sgíl rwyf wedi ei ddewis ydy Cerddoriaeth Lleisol. Rwyf wedi dewis canu Alaw werin Gymraeg. Yn fy nadansoddiad sgiliau fe wnes i benderfynu mai'r sgiliau yr oeddwn angen eu datblygu oedd sicrhau digon o fynegiant wrth berfformio, sylw i ddynameg, tonyddiaeth a datblygu brawddegau cerddorol.

Yn fy mherfformiad roeddwn yn teimlo fy mod wedi llwyddo i wella yn y mwyafrif o'r sgiliau. Roedd hyd y darn yr oeddwn wedi eu perfformio yn addas a theimlaf fy mod wedi dewis darn oedd yn addas i fy safon, ac ar yr un pryd eu bod nhw'n ddarnau ddigon heriol. Ar y cyfan teimlais fy mod wedi canu'nbn gywir o ran rhythm a thraw ac wedi llwyddo i berfformio'r darn i dempo addas.

Fe wnes ymarfer yn gyson ar gyfer y perfformiad a theimlaf fod hyn wedi dod i'r amlwg. Rhoddais sylw penodol i sicrhau cywirdeb drwy gydol y darn gan fy mod wedi gwrando ar berfformiad proffesiynol o'r ddau ddarn. Wrth ymarfer roeddwn yn tueddu i ruthro wrth ganu a llithro llawer or geiriau.Felly wnes i recorfio fi hyn a gofyn i bobl wrando i wneud yn siwr fy mod yn geirio yn glir.

Roedd ambell i beth yn fy mherfformiad nad oeddwn yn teimlo oedd mor llwyddiannus ag yr oeddwn wedi dymuno.Roeddwn yn canolbwyntio cymaint ar gywirdeb a sicrhau fy mod yn lliwio fel fy mod heb sylwi sut roeddwn yn edrych wrth berfformio. Yn sicr mae hwn yn un o'r sgiliau yr wyf angen ei ddatblygu. Er fy mod wedi ceisio rhoi sylw i frawddegu wrth ymarfer teimlaf y buaswn wedi elwa ar sicrhau gwell rheolaeth ar fy anadlu. Teimlaf y buaswn yn gallu treulio mwy o amser ymarfer yn datblygu fy nhechneg anadlu er mwyn cynnal nodau ar ddiwedd brawddegau ac edrych a oedd hi'n bosib cynnal ambell frawddeg ymlaen i'r un nesaf. Roedd hyn efallai yn fwy amlwg tua diwedd y darn gan fy mod yn dechrau blino a bod y donyddiaeth ddim cystal ag y buaswn wedi dymuno.