Technoleg Cerddoriaeth - Cyd-destun a dehongli eich trac sain

Wrth greu eich trac sain eich hun. rydych yn gwneud dewisiadau ynghylch sut i gyflwyno eich cerddoriaeth i gynulleidfa, boed yn gerddoriaeth fyw neu recordiad. Dylech bob amser fod yn ymwybodol o gyd-destun eich trac sain a dylech anelu at ddehongli'r thema neu destun. Wrth gyfansoddi neu drefnu eich cerddoriaeth eich hun rydych yn dehongli'ch syniadau i eraill. Gall ysgrifennu cerddoriaeth offerynnol fod yn heriol o ran gosod y cyd-destun a dehongli gan nad oes gennych eiriau i gyfleu unrhyw negeseuon neu emosiynau penodol.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Paratoi

· Paratowch cyn cyfansoddi darn gwreiddiol o gerddoriaeth

· Ystyriwch gyd-destun y perfformiad, gallai fod angen ystyried arddull, cyfnod a chefndir y thema neu'r stori a gawsoch.

· Ewch ati i ymchwilio cyn trefnu cân / darn o gerddoriaeth

· Os ydych yn trefnu cerddoriaeth draddodiadol neu gyfoes, fe allai fod yn ddefnyddiol canfod sgôr digidol neu ffeil MIDI cyn dechrau gan y gallai hyn arbed amser ichi o ran gweithio allan unrhyw alawon a dilyniannau cordiau.

· Astudiwch y sgript cyn cyfansoddi trac sain ar gyfer drama

· Dylech ddechrau drwy astudio'r sgript yn fanwl i gael ymdeimlad o naws pob golygfa. Gallai fod yn fuddiol siarad ag aelodau eraill o'r gr?p i gael eu syniadau nhw ynghylch beth y gellid ei gynnwys mewn trac sain a'u hawgrymiadau nhw fel actorion / cyfarwyddwr.

2

· Cyfansoddi cân

· Penderfynwch a ddylech chi gychwyn gyda'r alaw ynteu'r geiriau

· Mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar beth sy'n dod hawsaf ichi wrth gyfansoddi. Fodd bynnag, gallech feddwl am alaw brydferth wrth chwarae'n fyrfyfyr, cyn canfod nad yw'r geiriau a oedd gennych yn ffitio. Mae eraill yn hoffi gosod rhythm y geiriau cyn dechrau ystyried yr alaw.

· Y peth pwysig i'w gofio yw y dylai eich geiriau weithio, ffitio a gwneud synnwyr.

· Dewch o hyd i eiriau

· Mae sawl ffordd o gael gafael ar set o eiriau wrth gyfansoddi cân:

 • Defnyddio geiriau o gân draddodiadol neu enwog.
 • Defnyddio geiriau o ddarn o farddoniaeth.
 • Cyfansoddi eich geiriau eich hun.
 • Gofyn i rywun arall gyfansoddi'r geiriau.

· Ceisiwch amrywio strwythur y pennill a'r cytgan yn eich cân

· Caiff caneuon eu hadnabod yn gyffredin drwy ychydig o benillion a chytgan bachog. Ceisiwch fod yn ddyfeisgar â'r strwythur: gallech benderfynu cyflwyno newidiadau ym mhob pennill neu ddim ond defnyddio cymal penodol o'r cytgan pan gaiff ei ailadrodd drwy'r gân.

3

· Creu'r awyrgylch iawn

· Defnyddiwch gerddoriaeth i greu naws hapus

· Ystyriwch y canlynol wrth ysgrifennu darn i gyfleu teimlad hapus:

 • Defnyddio'r cywair mwyaf (llon).
 • Defnyddio tempo siriol.
 • Cynnwys alaw sy'n llifo, gyda phatrymau ailadroddus.
 • Cynnwys rhythmau byr a dotiog.
 • Defnyddio offerynnau trebl yn bennaf.

· Defnyddiwch gerddoriaeth i greu awyrgylch tywyll/ dychrynllyd

· Ystyriwch y canlynol wrth ysgrifennu darn i gyfleu awyrgylch tywyll/ dychrynllyd:

 • Defnyddio'r cywair lleiaf (lleddf).
 • Cynnwys newidiadau mewn mydr a thempo.
 • Cynnwys melodïau onglog sy'n cynnwys neidiau melodaidd llydain.
 • Cynnwys rhythmau byr a dotiog.
 • Amrywio'r gwead a'r dynameg o un sbectrwm i'r llall.

· Ystyriwch ym mha ffyrdd eraill y gall y gerddoriaeth gyfrannu at yr awyrgylch mewn drama

· Gallwch sicrhau bod y gynulleidfa'n ymwybodol pa gymeriad fydd yn dychwelyd i'r llwyfan drwy roi motiff neu gyflwyniad i gymeriad penodol cyn iddo ddod ar y llwyfan - defnyddir y dechneg hon yn aml mewn pantomeim. Defnyddir yr un syniad i atgoffa'r gynulleidfa pa olygfa sy'n dod nesaf yn y ddrama, e.e. y goedwig neu'r neuadd fawr!