Cynhyrchu Technegol - Gwisgoedd a cholur

Ar gyfer y sgìl hwn bydd angen ichi greu cyfres o ddewisiadau o ran lluniadau/defnyddiau/mesuriadau/ysbrydoliaeth/lliwiau. Dylai'r dewisiadau hyn gael eu cyfiawnhau hefyd. Mewn gwirionedd ymchwil tuag at eich dyluniad terfynol yw hwn a dylai gynnwys cymaint o elfennau ymchwil gwahanol ag sy'n bosib.

Bydd angen lleiafswm o ddau ddyluniad terfynol (gwisgoedd a cholur) mewn perfformiad. Dylai fod dau actor/perfformiwr (neu ddwy enghraifft) yn gwisgo'r dyluniad gwisgoedd a cholur yn ystod y perfformiad. Gallwch wneud y wisg eich hunan (â llaw) neu ei rhoi at ei gilydd o wahanol eitemau. Rhaid i chi roi'r colur ar y perfformwyr.

Creadigrwydd: Dylech ymchwilio'n ofalus i'r gwisgoedd/colur a dylai'r dyluniadau terfynol fod yn rhan o broses lle rydych wedi ystyried a meddwl. Hefyd rhaid dangos eich bod yn deall sut mae'r dyluniad yn effeithio ar y perfformiad yn gyffredinol ac yn cyfrannu iddo.

Sgiliau cydweithredu: Dylech fod yn rhan o'r broses gyfan a deall pwysigrwydd eich rôl yn y darlun mawr. Mae angen ichi allu gweithio gydag eraill, cyfaddawdu a dylai eich perfformiad / dyluniad wneud cyfraniad pwysig i'r darn cyffredinol.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Paratoi cyfres o luniadau

· Gwnewch yn siŵr fod y wisg yn gweddu i gysyniad y darn

· Trafodwch gyda'r cyfarwyddwr/ grŵp pa fath o wisgoedd a cholur maen nhw ei angen. Gofynnwch iddynt fod mor benodol ag sy'n bosibl er mwyn eich helpu gyda'ch ymchwil.

· Cofiwch gynnwys lluniadau i ddangos eich bod wedi datblygu syniadau

· Daliwch i fireinio eich dyluniad - hyd yn oed os ydych yn llogi'r gwisgoedd, mae angen llun o hyd, gydag esboniad.

· Crëwch ddyluniad gwreiddiol, yn hytrach na chopïo o'r we

· Mae'r we yn wych fel man cychwyn - felly ewch amdani gyda Photoshop - defnyddiwch syniadau o sawl man gwahanol i greu eich dyluniad eich hun yn y pen draw.

2

· Cwblhau 2 gysyniad dylunio terfynol

· Gwnewch yn siŵr fod gennych fwy nag un dyluniad

· Os mai dim ond un dyluniad sydd does dim lle i drafod. Gall gwahanol ddyluniadau roi gweledigaeth glir i'r grŵp/cyfarwyddwr am eich dyluniad. Bydd hyn yn helpu gyda'r syniadau creadigol ar gyfer y perfformiad.

· Byddwch yn barod i gyfaddawdu

· Cofiwch wrth ddylunio bod angen gwneud neu ddod o hyd i'r gwisgoedd. Hwyrach na fyddwch yn gallu cael y wisg a ddyluniwyd gennych ac mae'n rhaid ei gweld mewn perfformiad. Yn ystod eich cyflwyniad efallai y byddai'n syniad da dangos y ddau luniad a gofyn i'r actor gyfrannu at ddangos yr eitem orffenedig.

· Cofiwch fod lluniadau lliw'n ychwanegu'n fawr at gysyniad y dyluniadau

· Gall defnyddio lliw roi bywyd i'ch lluniad. Bydd hefyd yn dangos i'r grŵp ac yn eich cyflwyniad eich bod wedi creu gwisg a dyluniad colur ar gyfer y perfformiad penodol hwn.

3

· Rhoi colur ymlaen

· Gwnewch yn siŵr fod y colur wedi'i roi'n daclus

· Fydd colur blêr ddim yn edrych yn dda ar y llwyfan. Mae angen i'r colur ateb anghenion y darn. Os ydych yn gwneud darn naturiolaidd, yna mae angen egluro sut rydych chi'n gwneud i'r perfformiwr edrych yn naturiol. Os ydych yn rhoi colur llawn mynegiant, unwaith eto mae angen esbonio pam.

· Cofiwch ymarfer rhoi'r colur fwy nag unwaith cyn diwrnod y perfformiad

· Ymarferwch roi'r colur mynegiannol fwy nag unwaith, heb wneud hyn byddwch chi o dan straen ar ddiwrnod y perfformiad. Mae'r rhan fwyaf o berfformwyr yn chwysu ar lwyfan - beth wnaiff hynny i'ch colur?

· Gwnewch yn siŵr nad oes gan neb yn eich grŵp alergedd i golur

· Profwch ar rannau bach o groen y perfformiwr. Ydi'r colur yn hypo alergenig? Oes angen defnyddio paent wyneb? Gwnewch yn siŵr y daw i ffwrdd, a sut. Gallwch roi'r wybodaeth yma i gyd yn eich cyflwyniad.

4

· Creu gwisg

· Gwnewch yn siŵr fod y wisg yn ffitio'n iawn

· Os ydych yn creu'r wisg o ddim byd, daliwch i wirio ei bod yn ffitio drwy gydol y broses - ac y gall y perfformiwr ei gwisgo yn y perfformiad. Mae angen i ddawnswyr allu symud. Mae angen i actorion teimlo'n hyderus.

· Gwnewch yn siŵr fod dillad a brynwyd mewn siop elusen yn lân.

· Mae siopau elusen yn wych fel man cychwyn. Gallwch gael eich gwisg sylfaenol ac wedyn ychwanegu ati - bydd hyn yn dangos pa mor greadigol y gallwch chi fod!

· Ceisiwch beidio â chyfyngu ar eich creadigrwydd drwy roi gwisg at ei gilydd o'r hyn sydd gennych gartref

· Hwyrach y gallwch greu ambell wisg o bethau sydd gan y grŵp - ond dydy hynny ddim yn annog creadigrwydd!! Meddyliwch am addasu pethau sydd gennych yn barod er mwyn bod yn greadigol.

5

· Defnyddio gwahanol fathau o effeithiau colur

· Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n defnyddio'r colur anghywir oherwydd gall dynnu sylw oddi ar berfformiad

· Mae synnwyr o ddilyniant o hyd mewn perfformiad. Mae angen ichi wneud yn siŵr bod arddull y colur a ddyluniwch yn gweddu i'r darn cyfan.

· Rhowch y colur yn iawn; gall colur trwchus edrych yn ffug ar y llwyfan

· Edrychwch i weld pa effaith mae eich colur yn ei chael dan oleuadau'r theatr. Oes angen ychwanegu mwy? Gall y wybodaeth hon helpu eich prosiect a'ch cyflwyniad drwy ddangos eich bod wedi cydweithio â'r grŵp i greu'r gwaith.

· Adlewyrchwch wahanol gyfnodau a ffasiynau wrth osod colur

· Os yw'r perfformiad wedi'i leoli mewn cyfnod arbennig, edrychwch ar y math o golur roedden nhw'n ei wisgo ar y pryd.

6

· Mesur yn gywir

· Mesurwch y wisg yn ofalus

· Os nad yw gwisg yn ffitio mae'n edrych yn ofnadwy ar lwyfan. Mae angen i'r perfformiwr deimlo'n hyderus.

· Gwnewch yn siŵr fod hyd y wisg yn gywir

· Gwnewch yn siŵr fod y wisg yn ffitio. Gall yr hyd anghywir wneud i berfformiwr deimlo'n anghyfforddus neu faglu hyd yn oed. Beth am yr esgidiau - oes sodlau arnynt? Oes rhaid i'r perfformiwr symud o gwmpas llawer? Wrth ateb y cwestiynau hyn gallwch sicrhau nid yn unig fod y wisg yn ffitio ond bod gennych wybodaeth i'w rhoi yn eich cyflwyniad.

· Canfyddwch y ffordd gywir i fesur gwisg

· Os nad yw'r mesuriadau'n gywir gallech greu/prynu/canfod y defnydd anghywir. Lawrlwythwch daflen fesuriadau'r wisg.

7

· Ymchwilio i arddull y darn

· Gwnewch yn siŵr fod eich gwisgoedd a'ch colur yn teimlo ac yn edrych fel eu bod yn perthyn i'r darn sy'n cael ei berfformio

· Defnyddiwch y we i ymchwilio i arddull y gwisgoedd a'r colur a dyfeisiwch fwrdd naws.

· Cofiwch eich bod yn adnabod yr arddull yn gywir

· Defnyddiwch eich gwybodaeth fel man cychwyn. Bydd eich cynllun gweithredu'n gymorth ichi ganolbwyntio go iawn ar anghenion eich dilledyn ac arddull y colur.

· Edrychwch ar fwy nag un enghraifft i roi dealltwriaeth clir ichi o'r dasg

· Dylai eich ymchwil sbarduno syniadau creadigol. Cadwch lòg syniadau a chipluniau. Bydd hyn eto yn gymorth ichi gyda'ch cyflwyniad.

8

· Rhoi cynnig ar y colur a'r wisg

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael ymarfer gyda'r gwisgoedd a'r colur i gyd yn eu lle

· Gwnewch gyflwyniad byr i gamera'n egluro eich cysyniadau dylunio

· Cofiwch y bydd y marc a gewch am berfformiad yn dibynnu ar eich cynnyrch dylunio terfynol.

· Gwnewch yn siŵr y gall y perfformiwr wisgo eich gwisg. Trïwch y wisg amdano/i o hyd. Rhaid sicrhau bod eich gwaith yn barod ddyddiau cyn y perfformiad.

· Gwnewch eich cyflwyniad ar PowerPoint. Bydd hyn yn rhoi strwythur ichi a gallwch ychwanegu lluniau o'r broses i roi synnwyr o daith.

· Cymerwch amser i sicrhau bod y wisg a'r colur gystal ag y gallant fod ar gyfer y perfformiad terfynol.