Cynhyrchu Technegol - Gwerthuso Gwisg a Cholur

Dyma farn athro am y perfformiad, sylwch yn arbennig ar y defnydd o eirfa, ac fel mae'r brawddegau yn adeiladau tuag at werthusiad teg ac adeiladol. Ceisiwch chi ddefnyddio patrwm tebyg wrth werthuso'ch perfformiad.

Cyflwyniad

Safbwynt athro

Mae'n bwysig cofio ar gyfer y sgìl yma y dylid cynnwys Gwisgoedd a Cholur - braf oedd gweld y ddau sgìl yn cael eu datblygu ar gyfer y cyflwyniad hwn.

Gwelwyd y portffolio o waith a wnaeth yr ymgeisydd hwn yn ystod y cyflwyniad. Roedd y cyflwyniad yn dangos dealltwriaeth dda o anghenion dylunydd Gwisgoedd a Cholur ond roedd y disgrifiad o'r rôl ychydig yn rhy esboniadol ac nid oedd yn ddigon penodol i'r dyluniad roedd rhaid ei greu.

Dangoswyd dealltwriaeth eglur o wahanol syniadau ar gyfer y darn a sut gweithiodd yn agos gyda'r dawnsiwr fel bod y darn yn edrych ac yn teimlo fel roedd angen. Roedd dilyniant eglur yn ei syniadau drwy'r dyluniadau a'r darluniau a welwyd yn y cyflwyniad. Roedd y rhain, gydol y broses, yn helpu i esbonio ei thaith ymhellach. Gwelwyd lluniadau yn y portffolio ar gyfer gwallt yn ogystal â cholur.

Roedd coluro'r faner yn dangos creadigrwydd ac yn ychwanegu eto at agweddau gweledol y darn. Sicrhaodd yr ymgeisydd na fyddai'r colur yn rhedeg yn ystod y perfformiad, ond byddai lliwiau cryfach ar y wyneb wedi pwysleisio'r syniad da hwn eto.

Roedd yr elfennau a'r darnau syml yn ychwanegu at y diniweidrwydd roedd ei angen ar y wisg ond hefyd drwy'r cyflwyniad, esboniodd yr ymgeisydd yn eglur beth oedd y rhesymau dros y rhain.

Arbrofwyd hefyd gyda'r gwallt fel y gallai'r dawnsiwr deimlo'n hyderus yn ei pherfformiad. Colurodd yr ymgeisydd hi a gwelir hyn yn y ffotograffau a wnaed ac a roddwyd yn ei pherfformiad.

At ei gilydd, dyluniad da oedd yn ateb anghenion y darn ond efallai y byddai ychwanegu ychydig o golur cryfach wedi ennill marc uchel.