Cynhyrchu Technegol - Sain

Gwybodaeth dechnegol: Yn eich portffolio ymchwil, rhaid bod tystiolaeth o offer technegol y gellir eu defnyddio i gynhyrchu sain ar gyfer perfformiad a sut i'w gosod.

Cydbwyso ac effeithiau sain (SFX): Mae angen ichi lunio taflen lefelau a chiwiau. (Ystyr lefelau yw pa mor gryf fydd y sain yn cael ei chreu a sgript wedi'i marcio yw sgript ciwiau sy'n dweud pryd dylech chi chwarae a stopio sain.)

Dehongli: Mae angen ichi ddefnyddio sain i adlewyrchu ac ychwanegu at y darn cyffredinol yn briodol. Rhaid ichi ddehongli'r thema a defnyddio sain yn greadigol i gyfathrebu â'r gynulleidfa.

Gweithredu'r sain yn gywir: Mae angen i'r dyluniad sain gael ei weithredu a'i wireddu mewn perfformiad gyda chymysgedd o seiniau byw (e.e. bwrw bwrdd i gael sŵn drws yn cau'n glep) a seiniau wedi'u recordio ymlaen llaw a lleiafswm o wyth ciw.

Sgiliau cydweithredu: Dylech fod yn rhan o'r broses gyfan a dylech ddeall eich rôl yn y darlun mawr. Mae angen ichi allu gweithio gydag eraill, cyfaddawdu a dylai eich perfformiad wneud cyfraniad pwysig i'r darn cyffredinol.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Paratoi eich offer

· Dysgwch sut mae defnyddio'r offer

· Gofynnwch i athro/athrawes ddangos ichi sut mae'r offer rydych yn ei ddefnyddio'n gweithio

· Paratowch luniad eglur er mwyn rigio'r system sain

· Does dim disgwyl ichi rigio'r system sain ond mae angen ichi allu dweud wrth rywun pa offer fydd ei angen a ble yr hoffech iddo fod. Mae lluniad eglur o safle'r offer yn dangos eich bod yn ymwybodol o'r modd y bydd yr effeithiau sain yn cyfrannu at y perfformiad.

· Gwnewch restr o'r offer sydd gennych a sut y gallech ei ddefnyddio yn y perfformiad

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio'r holl offer angenrheidiol. Ydych chi'n cymysgu seiniau'n fyw? Ydych chi wedi creu rhai o'r seiniau ar y cyfrifiadur? Bydd angen cymysgedd o wahanol seiniau.

2

· Cynllunio eich ciwiau sain

· Gwnewch yn siŵr fod gennych o leiaf 8 ciw. Dylent fod yn gymysgedd o rai byw a rhai wedi'u recordio'n barod.

· Gall cerddoriaeth sydd wedi'i rhag-recordio naill fod yn gerddoriaeth rydych wedi'i lawrlwytho neu wedi'i haddasu o waith a grëwyd gennych ar raglen gyfrifiadur.

· Gwnewch restr o'r ciwiau sain y byddwch eu hangen.

· Drwy wneud rhestr gallwch wneud yn siŵr fod gennych gymysgedd o giwiau byw a rhai wedi'u recordio'n barod. Hefyd sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r syniadau sydd gan y grŵp.

· Sicrhewch fod gennych restr o'r ciwiau sain y gall fod eu

· Siaradwch â'ch athro/athrawes a gofynnwch am help. I gael gradd dda mae angen ichi gael 8 ciw - felly gwnewch eich gorau i gael amrywiaeth dda. Gallech hyd yn oed ddefnyddio ffon law (rain stick) neu daro ar ddarn o bren i wneud sŵn siarp - mae hynny'n cyfrif fel ciw sain!

3

· Penderfynu ar yr offer i'w defnyddio

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio'r system sain

· Gofynnwch i'ch athro/athrawes ddangos sut mae'r system sain yn gweithio.

· Dysgwch am y ddesg gymysgu

· Mae gan bob canolfan ddesg wahanol ac mae modd lawrlwytho'r rhan fwyaf o gyfarwyddiadau o'r we. Mae'r prif reolydd sain yn lle da i gychwyn, wedyn arbrofwch i weld pa raddolwyr sy'n gweithio a beth yw'r sŵn uchaf.

· Ystyriwch pa mor uchel i chwarae'r gerddoriaeth

· Wrth weithio gyda'r grŵp, holwch ai'r effaith sain yw'r unig beth y mae'r gynulleidfa i fod i'w glywed ar y pwynt hwnnw ynteu a ydyw yn y cefndir i helpu creu awyrgylch. Ysgrifennwch lefel y sain ar eich dalen giwiau i sicrhau ei bod yr un fath bob tro y caiff y darn ei berfformio.

4

· Creu awyrgylch

· Gwnewch yn siŵr fod eich effeithiau sain yn gweddu i arddull y darn y mae'r grŵp yn ei berfformio

· Ceisiwch ddewis ychydig o enghreifftiau ar gyfer yr achlysuron rydych wedi'u dewis i gael effaith sain. Bydd hyn yn rhoi dewis i'r grŵp. Os ydych yn dewis traciau cefndir, ceisiwch lawrlwytho mwy nag un fersiwn er mwyn rhoi dewis i'r canwr.

· Ystyriwch a oes angen creu adwaith emosiynol gan y gynulleidfa

· Penderfynwch ba adwaith emosiynol rydych ei eisiau gan y gynulleidfa ac arbrofwch i weld a yw'n gweithio.

5

· Ymchwilio i gefndir y darn

· Dewch i wybod am beth mae'r darn

· Ar ddechrau eich cyflwyniad, mae angen egluro i'r arholwr neu'r athro/athrawes beth yw cynnwys y darn, a'ch syniadau cyntaf ar gyfer y sain.

· Ymchwiliwch i wahanol bosibiliadau effeithiau sain

· Rhaid ichi allu cyfiawnhau pam rydych wedi dewis yr effeithiau ar gyfer eich darn. Cymerwch bob effaith yn ei thro a'i chwarae / dangos sut rydych yn creu'r effaith i'r arholwr neu'r athro/athrawes.

6

· Llunio taflen ciwiau

· Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio taflen giwiau'n ddoeth

· Taflen ciwiau yw'r rhestr â'ch holl effeithiau arni. Lawrlwythwch yr enghraifft. Mae angen iddi gael patrwm clir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi lefel sain/cryfder pob effaith a'i hamseriad.

7

· Amseru ciwiau

· Gwnewch yn siŵr fod eich ciwiau sain yn brydlon

· Mae'r amseru'n dibynnu ar yr awyrgylch rydych chi'n ceisio'i greu. Felly bydd traws-raddoliad araf yn helpu'r gynulleidfa i ystyried yr hyn sydd newydd ddigwydd ar y llwyfan.

· Gallech ddifetha perfformiad drwy beidio rhoi'r ciwiau i fyny ar yr amser iawn. Gallai perfformiwr fod yn aros am giw sain sydd ddim yn dod ac felly ni fyddai'n dod ar y llwyfan. Cofiwch eich bod yn rhan o'r tîm i greu perfformiad llwyddiannus.